Novosti i informacije

10.04.2015

17. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

- Već 10 godina, koliko sam gradonačelnik, gradski je proračun u pozitivi. Kad govorimo o proračunu za 2014. godinu i njegovom izvršenju govorimo o njegovom povećanju za 19.3 posto u odnosu na prethodnu godinu odnosno o 20 milijuna kuna vrijednom proračunu u 2014. godini u odnosu na 17 milijuna kuna koliki je iznosio proračun u 2013. godini. Kod prihodovne strane proračuna posebno bih istaknuo tekuće kapitalne potpore realizirane u vrijednosti od gotovo šest milijuna kuna. Tu je riječ o 17 projekata i aktivnosti koje je Grad Lepoglava proveo i na temelju kojih je dobio potpore od strane fondova Europske unije, resornih ministarstava i agencija. Moram pri tom istaknuti svoj uložen trud kao gradonačelnika i zahvalu gradskoj upravi, stručnim službama, vijećnicima i svima koji su doprinijeli da ti projekti buduostvareni na području grada Lepoglave. Druge prihodovne strane koje su se iskazale su prihodi od komunalne naknade odnosno komunalni doprinosi koji su veći za 30-tak posto u odnosu na prethodnu godinu. Rezultat je to aktivnosti komunalnih službi u naplati komunalnih doprinosa. Važno je istaknuti da su ti prihodi usmjereni za realizaciju kapitalnih investicija na području grada Lepoglave. Pri tom nismo dodatno opterećivali naše građane – istaknuo je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić govoreći o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za 2014. godinu kao jednoj o točaka Dnevnog reda održane 17. sjednice Gradskog vijeća grada Lepoglave.

U 2014. godini ostvarene su tekuće potpore u iznosu od 4 milijuna i 486 tisuća kuna i to 4 milijun i 217 tisuća kuna od poreza na dobit, 80 tisuća kuna od Ministarstva kulture za Festival čipke te 10 tisuća kuna za zaštitu hrvatske nematerijalne kulturne baštine, 65 tisuća i 400 kuna od Ministarstva socijalne politike za gradski program za mlade, 50 tisuća kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetski pregled javne rasvjete, a od Varaždinske županije 59 tisuća kuna za ogrjev socijalno ugroženim građanima i tri tisuće kuna za Tehnološki centar drvne industrije.

Kapitalne pomoći ostvarene ostvarene su u 2014. godini u iznosu od 2 milijuna 447 tisuća kuna. Najviše od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – milijun i 148 tisuća kuna za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća te 263 tisuće kuna za modernizaciju javne rasvjete, 308 tisuća kuna od Ministarstva gospodarstva za izgradnju trafostanice u Poduzetničkoj zoni te 45 tisuća kuna za modernizaciju javne rasvjete, 180 tisuća od ugovorenih 360 tisuća kuna u 2014. godini stiglo je iz Ministarstva turizma za izradu dokumentacije za Centar pavlina, 102 tisuće kuna od Ministarstva branitelja za izgradnju podizne platforme u OŠ Višnjica, 36 tisuća kuna od Ministarstva regionalnog razvoj i fondova Europske unije za Tehnološki centar drvne industrije, 75 tisuća kuna od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za nerazvrstane ceste te od Varaždinske županije 168 tisuća kuna za javnu rasvjetu u Mažuranićevoj ulici, 90 tisuća kuna za sanaciju klizišta te 30 tisuća kuna za ugradnju podizne platforme u OŠ Višnjica.

- Na rashodovnoj smo strani nastojali da sve bude na razini planiranog. Racionalno smo poslovali i ponašali se odgovorno i ozbiljno. Kad su kapitalne investicije u pitanju pokrenuto je nekoliko velikih projekata. Tu je najveći komunalni projekt – kanalizacija, a tu su i dva velika projekta koja želimo kandidirati prema fondovima Europske unije – Tehnološki centar drvne industrije za kojeg smo dobili potporu od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te projekt Centar za posjetitelje "Centar pavlina" za koji smo potpore dobili od Ministarstva turizma i Ministarstva kulture – rekao je gradonačelnik Škvarić te dodao da je u teškim uvjetima recesije Grad Lepoglava ostvario većinu svojih ciljeva, ispunio sve svoje obveze i nikome nije ostao dužan.

Gradski su vijećnici prihvatili podneseno izvješće kao i izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 2014. godini. I izvješće o radu u drugoj polovici 2014. godine koje je o svom radu podnio gradonačelnik, a u kojem su predstavljeni brojni projekti realizirani zahvaljujući navedenim ostvarenim kapitalnim investicijama te brojni bilateralni susreti, prihvaćeno je od strane gradskih vijećnika.

Na sjednici je prihvaćeno i izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2014. godini te prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Lepoglave koji će se održati 24. svibnja.
- Mjesni su odbori veza su građana sa mnom i gradskom upravom i zato su vrlo važni. Građani trebaju izaći na izbore i birati ljude koji ne samo da znaju što žele već moraju znati i kako se neke stvari mogu odraditi u realnim okvirima – istaknuo je gradonačelnik.

Na sjednici su imenovani članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području grada Lepoglave u koji su ušli: Vladimir Slunjski, Marija Ribić i Anka Žulić.
Inače, i ova je sjednica Gradskog vijeća započela pitanjima Vijećnika.

Vijećnik Željko Šoštarić pitao je gradonačelnika koliko je sredstava dobiveno iz fondova Europske unije za Centar bioraznolikosti u Višnjici te koliko je sredstava prihodovao grad Lepoglavu zahvaljujući tituli Europskog grada Sporta.
- Projekt Centra bioraznolikosti još je uvijek u Ministarstvu regionalnog razvoja. Prošao je kontrole od strane Europske komisije i čeka se odluka Ministarstva regionalnog razvoja za taj projekt i još dobar dio drugih projekata koji se nalaze na toj listi projekata. Čekamo odgovor da možemo krenuti u potpisivanje ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja da možemo krenuti u realizaciju tog projekta odnosno njegove prve faze, a to je izrada projektne dokumentacije – odgovorio je gradonačelnik Škvarić dodavši da ne zna kada će to biti jer su s navedenim projektom na listi i projekti drugih predlagatelja koji nisu na tako visokom stupnju obrade kao projekt Centar bioraznolikosti te se mora čekati i njihovo ocjenjivanje.

Što se tiče titule Europskog grada sporta gradonačelnik Škvarić je pojasnio da ne postoji mogućnost da se u roku od četiri mjeseca, koliko Lepoglava nosi ovu prestižnu titulu, pripremi i odradi neki projekt o kojem bi se moglo govoriti u kontekstu ostvarenih prihoda. No, dodao je gradonačelnik, sportski djelatnici grada Lepoglave aktivno rade da iskoriste ovu titulu za realizaciju projekata koji bi bili od velike koristi za grada Lepoglavu. U tom nastojanju, istaknuo je Škvarić, boravili su ponovno u Bruxellesu te kontaktiraju s mnogim potencijalnim partnerima koji žele da im upravo Lepoglava bude partner na projektima.

U kojoj je fazi sanacija klizišta u Patačićevoj ulici zanimalo je vijećnicu Anku Žulić.
- Gradske stručne službe evidentirale su navedeno klizište. Ukoliko će to biti moguće sanirati ga manjim zahvatom to ćemo učiniti s dolaskom ljepšeg vremena. Inače, to smo klizište, zajedno s ostalim evidentiranim klizištima na gradskom području, uvrstili na listu za državni program sanacije klizišta - odgovorio je gradonačelnik Škvarić.

Vijećnica Žulić potužila se i kako su postavljeni pojedini prometni znakovi na gradskom području, na što joj je odgovoreno da će se o tome i mogućoj korekciji razgovarati s policijom.

Vijećnik Robert Dukarić pitao je u kojoj je fazi projekt izgradnje parkirališta kod župne crkve u Višnjici.
- Zemljište za parkiralište već je otkupljeno i sad smo u fazi izrade projektne dokumentacije – odgovorio je gradonačelnik koji je također, na upit predsjednika

Gradskog vijeća Roberta Mačeka, pojasnio i u kojoj je fazi projekt izgradnje spojne ceste prema gradskom groblju u Lepoglavi.
- Zemljište je otkupljeno, imamo napravljenu projektnu dokumentaciju i uputili smo zahtjev Županijskoj upravi za ceste za prekategorizaciju da ta cesta uđe u ŽUC-ov sustav županijskih cesta i čekamo odgovor nakon kojeg bi krenuli u ishodovanje građevinske dozvole i kandidiranje projekta izgradnje navedene ceste, procijenjene vrijednosti oko 4 milijuna, kuna prema fondovima Europske unije – odgovorio je gradonačelnik.

Vijećnik Željko Breški iznio je problem koji se pojavio oko korištenja sportske dvorane nakon što je Zajednica sportskih udruga grada Lepoglave raskinula ugovor o korištenju s OŠ Ante Starčevića pa su klubovi sami sklapali ugovore o njenom daljnjem korištenju, ali po većoj cijeni sata korištenja. Pitao je zašto je cijena sata različita od dvorane do dvorane na županijskom području kad je svim školama osnivač Varaždinska županija.
Gradonačelnik Škvarić odgovorio je da je već razgovarao sa županom, županijskim pročelnikom za obrazovanje i sport te predstavnicima Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave tražeći rješenje koje bi zadovoljilo sve strane. U tom nastojanju najavio je skoro održavanje sastanka s predstavnicima svih strana uključenih u ovaj slučaj kako bi se omogućilo korištenje dvorane pod povoljnijim uvjetima.