Novosti i informacije

10.10.2011

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave -dnevni red

Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće o provedbi godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Lepoglava“za pedagošku 2010./2011. godinu
4. Izvještaj o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića „Lepoglava“ za razdoblje od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine te za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine
5. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Lepoglava“ za pedagošku 2011./12. godinu
6. Izvještaj o radu Projektno razvojnog ureda za razdoblje 01.01.-30.09.2011. godine
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju projekta TKIC-a d.o.o. pod nazivom „Projektno-razvojni ured“
8. Godišnje izvješće trgovačkog društva Ivkom d.d. Ivanec za razdoblje 1.1. – 31.12.2010. godine
9. Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvođenju naknade za razvoj vodoopskrbnih građevina u
vodoopskrbnom sustavu „Ivkom“ d.d. Ivanec
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvođenju naknade za razvoj vodoopskrbnih građevina u
vodoopskrbnom sustavu „Varkom“
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Grada Lepoglave
13. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2011. godine i siječanj –
rujan 2011. godine
14. Ostala pitanja

Napomena: uvid u cjelovito izvješće Ivkom d.d. Ivanec, može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom
odjelu Grada Lepoglave


PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zorislav Rodek, dr.vet. med., v.r.