Novosti i informacije

17.01.2017

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2017. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15), gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2017. godini

 

I.

Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Lepoglave, a koji se provode na području Grada Lepoglave u 2017. godini.

II.

U Proračunu Grada Lepoglave za 2017. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 75/16) osigurana su financijska sredstva za financiranje projekata / programa udruga iz točke I. ovog javnog natječaja, a koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro na području Grada Lepoglave.
Programi i projekti udruga od općeg interesa na području Grada Lepoglave za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Lepoglave za 2017. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe građana i doprinose razvitku i općem napretku Grada, a odnose se na:

1) Zaštitu i promicanje tradicijske baštine lepoglavskog kraja
a. Promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine lepoglavskog kraja,
b. Obrazovanje djece i mladih o važnosti očuvanja tradicijske baštine lepoglavskog kraja,
c. Izrada promotivnih materijala lepoglavske tradicijske baštine

2) Poticanje i afirmaciju kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih
a. Odgojno – obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s invaliditetom, djeca i mladi sa zdravstvenim teškoćama, darovita djeca i mladi),
b. Organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti,
c. Međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih,
d. Organizacija kulturno – umjetničkih manifestacija djece i mladih,
e. Sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,
f. Prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih

3) Poticanje i afirmaciju kulturnog amaterizma
a. Glazbeno – scenske aktivnosti,
b. Organizacija redovnih programa,
c. Sudjelovanje na gradskim manifestacijama,
d. Promocija izvan grada Lepoglave

4) Unaprjeđivanje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana
e. Obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) za unaprjeđenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
f. Osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije,
g. Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija,
h. Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode,
i. Promicanje obrazovanja za održivi razvoj

III.

Prioritetni programi/projekti su oni koji se odnose na provedbu aktivnosti u cilju ostvarivanja javnih potreba građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada u prioritetnim područjima navedenim točkom I. ovog Javnog natječaja.

IV.

Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Grad ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Sredstva za provedbu ovog natječaja osigurana su u Proračunu grada Lepoglave za 2017. godinu u iznosu od 280.000,00 kuna.
Najniži iznos koji se može odobriti za projekte iznosi 1.000,00 kuna, a najviši 3.000,00 kuna.
Najniži iznos koji se može odobriti za programe iznosi 3.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna.

(Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.
Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.)

V.

Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava su:
1. dostava pravovremene, cjelovito popunjene i ovjerene te potpune prijave
2. kvaliteta i sadržaj ponuđenog programa/projekta
3. kvaliteta dosadašnjeg rada, iskustvo i uspjesi u provođenju programa/projekta
4. dostupnost programa/projekta korisnicima
5. neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva na području Grada
6. uključivanje volontera u projektne/programske aktivnosti
7. financijska održivost programa/projekta
8. financijska potpora programa/projekta iz drugih izvora
9. realan odnos troškova i očekivanih rezultata po programu/projektu
10. organizacijski i ljudski kapaciteti za provođenje programa/projekta
11. urednost u dostavljanju završnog izvještaja o realizaciji programa/projekta udruge
12. program/projekt je usklađen s prioritetima iz točke II. i III. ovog Javnog natječaja
13. sudjelovanje u manifestacijama u kojima je Grad (su) organizator

VI.

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:
• su upisani u odgovarajući Registar
• su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva)
• su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
• program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
• su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora;
• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom
• općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
• imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
• imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.


VII.

Planiranim sredstvima neće se financirati programi i projekti udruga koje se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama te programi i projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva.

VIII.

Programi/projekti za financijske potpore udrugama za 2017. godinu prijavljuju se na sljedeći način:

- obrasci se popunjavaju putem računala te dostavljaju, potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge, u papirnatom i elektroničkom obliku

- prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa te ovjerene službenim pečatom organizacije i svu propisanu dokumentaciju

- prijava sa propisanim obrascima i prilozima (potpisanim i ovjerenim) u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Prijava programa/projekta udruga – NE OTVARAJ“, dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku.

Obrasci su objavljeni na stranici www.lepoglava.hr.

IX.

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

1. ovjeren i potpisan OBRAZAC OPISA PROGRAMA/PROJEKTA
2. ovjeren i potpisan obrazac PRORAČUNA PROGRAMA/PROJEKTA UDRUGE
3. izvadak o upisu u Registar udruga - preslika ili ispis iz elektroničke baze Registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja ovog Javnog natječaja,
4. izvadak o upisu u Registar neprofitnih organizacija (RNO) - preslika ili ispis iz elektroničke baze Registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja ovog Javnog natječaja
5. za obveznike dvojnog knjigovodstva presliku godišnjeg financijskog izvješća (Račun prihoda i rashoda, Bilanca, Bilješke) za 2016. godinu
6. za obveznike jednostavnog knjigovodstva Odluku o ne sastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2016. godinu
7. potpisana i ovjerena izjava o programima i projektima udruge financiranim iz javnih izvora
8. potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
9. potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu, ukoliko organizacija prijavljuje projekt/program u partnerstvu
10. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta
11. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
12. izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (Obrazac PROR-POT)

(Prilozi gore navedeni pod točkama 10. i 11. (Uvjerenje o nekažnjavanju i potvrda Porezne uprave ) mogu biti priloženi i u preslici, a izvornici se moraju priložiti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstva.)


Neobvezna dodatna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

1. pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, udrugama i jedinicama lokalne ili područne (samouprave) u provedbi prijavljenog projekta/programa
2. pisma preporuke (npr. ministarstva, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora)
3. zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta/programa.

Jedna udruga može prijaviti najviše jedan (1) projekt odnosno najviše jedan (1) program.

Natječajna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici.

X.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 17. veljače 2017. godine.

XI.

Prijave programa/projekta koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog natječaja) neće biti upućena u stručno ocjenjivanje o čemu će udruge biti pismeno obaviještene.
Udruge također moraju imati svoj statut usklađen s odredbama Zakona o udrugama.
Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete Javnog natječaja zadatak je povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja. Ocjenu prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog natječaja izvršit će Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava.

XII.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga donijet će gradonačelnik, temeljem prijedloga povjerenstva za ocjenjivanje prijava. Obavijest o rezultatima bit će objavljena na web stranici Grada Lepoglave, www.lepoglava.hr i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave (A. Mihanovića 12, Lepoglava) i od dana objave se odluka smatra dostavljenom svim prijaviteljima te od dana objave teče rok za podnošenje prigovora.

XIII.

Grad Lepoglava i udruga kojoj su dodijeljena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u 2017. godini sklapaju ugovor o financijskoj potpori, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata javnog natječaja. 

XIV.

Pisani prigovor na odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga može podnijeti udruga koja je sudjelovala u javnom natječaju u roku 8 radnih dana od dana objave odluke na web stranici Grada Lepoglave, a podneseni prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Lepoglave.
O prigovoru odlučuje gradonačelnik.
Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo i obvezu Grada da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

XV.


Grad Lepoglava zadržava pravo poništenja javnog natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja troškova nastalih podnositeljima programa/projekata.


GRAD LEPOGLAVA

SVA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI ISPOD U KATEGORIJI "DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE- udruge_2017.zip"

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE