Novosti i informacije

10.10.2018

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava

Temeljem odredbe članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 17. Statuta Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Gradsko vijeće Grada Lepoglave raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove
Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava

jedan izvršitelj, puno radno vrijeme

Za ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti
• najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci

Kandidati su uz zamolbu dužni priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi (izvornik, ovjerena preslika ili preslika),
- dokaz o radnom stažu u knjižničarskoj struci (ugovor o radu, potvrda poslodavca, elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji),
- domovnica (izvornik, ovjerena preslika ili preslika),
- potvrdu da se ne vodi kazneni postupak u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja),
- životopis s opisom dosadašnjeg rada i
- prijedlog plana i programa razvoja Knjižnice.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Gradsko vijeće Grada Lepoglave, Odbor za izbor i imenovanje, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava – ne otvaraj“.

Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava donosi Gradsko vijeće Grada Lepoglave.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LEPOGLAVE

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 88/2018

JAVNI NATJEČAJ (.pdf)