Novosti i informacije

20.01.2016

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 40/10), Gradsko vijeće Grada Lepoglave raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

I.

Javnom natječaju se izlažu nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave, potpuno komunalno opremljene, smještene na području Poduzetničke zone Lepoglava – prema početnoj utvrđenoj cijeni kako slijedi:


1. čkbr. 846 oranica Zastavnica od 3135 m2, upisana u Z.K uložak 4154 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2
2. čkbr. 839 livada Zastavnica od 2792 m2, upisana u ZK uložak 4164 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2
3. čkbr. 837 oranica Zastavnica od 3115 m2, upisna u ZK uložak 6811 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2
4. čkbr. 829 oranica Zastavnica od 3370m2, upisana u ZK uložak 2377 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2
5. čkbr. 825 oranica Strstenice od 3726 m2, upisana u ZK uložak 4666 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2
6. čkbr. 816 oranica Zastavnica od 3364 m2, upisana u ZK uložak 4639 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2
7. čkbr. 880 Varaždinska ulica, Livada od 8778 m2, upisana u Zk uložak 4575 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2
8. čkbr. 886 Varaždinska ulica, Livada od 9782 m2, upisana u ZK uložak 4666 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2
9. čkbr. 900 Varaždiska ulica, Livada od 13817 m2, upisana u ZK uložak 4666 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2

 

II.

Namjena nekretnina iz točke I. ove Odluke određena je Urbanističkim planom uređenja dijela naselja Lepoglava („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/04, 26/04-ispravak, 15/05-ispravak, 43/09, 31/10, 40/15), za gradnju sadržaja gospodarske namjene – proizvodna industrija, zanat.

Zemljište se prodaje isključivo u svrhu izgradnje objekata za proizvodno – gospodarsku djelatnost.

III.

Porez na promet nekretnine snosi stjecatelj nekretnine.

Stjecatelj nekretnine snosi i sve troškove i izdatke vezane uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine te troškove zemljišnoknjižne i katastarske provedbe na ime stjecatelja.

IV.

Stjecatelj nekretnine snosi troškove priključenja za objekte i uređaje komunalne infrastrukture (odvodnja i voda) te troškove priključenja na NN mrežu (struja), plin, DTK i KDS mrežu sukladno ugovornom odnosu s isporučiteljem tih usluga.
Priključnu snagu električne energije za svaku pojedinu parcelu koja je predmet prodaje stjecatelj nekretnine plaća prodavatelju u iznosu od 1.350,00 + PDV / kW, s time da je maksimalna zakupna snaga određena prema sljedećem popisu parcela:

- za čkbr. 829, 837, 839 i 846 k.o. Lepoglava iznosi 40 kW (po parceli)
- za čkbr. 816 i 825 k.o. Lepoglava iznosi 50 kW (po parceli)
- za čkbr. 886 k.o. Lepoglava iznosi 140 kW
- za čkbr. 880 k.o. Lepoglava iznosi 150 kW
- za čkbr. 900 k.o. Lepoglava iznosi 200 kW

Stjecatelj nekretnine može po parceli zakupiti i više priključne snage nego je predviđeno za svaku pojedinu parcelu, sukladno uvjetima operatora distribucijskog sustava.

V.

Kupac/investitor je dužan predmetno zemljište privesti namjeni sukladno prostorno planskoj dokumentaciji i općim aktima Grada Lepoglave u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.

VI.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10 % od početne cijene nekretnine za koje se podnosi ponuda, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR3923600001822900007, poziv na broj: 68 7706 - OIB.
Na uplatnici je potrebno obvezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća.

Dokaz o uplaćenoj jamčevini mora biti priložen uz ponudu, u protivnom će se ponuda odbaciti.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja, odnosno donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina ili Odluke o poništenju natječaja, bez prava na kamatu.

Ponuditelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, time da se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač naknadno odustane od zaključenja ugovora u propisanom roku ili ukoliko se ugovor o kupoprodaji raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.

VII.

Ponuda mora sadržavati:
a) ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravne osobe s adresom i naznakom odgovorne osobe te potpis ponuđača
b) iznos prodajne cijene koji se nudi te način plaćanja (jednokratno, u obrocima)
c) dokaz o uplaćenoj jamčevini
d) dokaz o bonitetu odnosno solventnosti pravnog subjekta
e) ponuđači su također dužni dostaviti:
- fizička osoba – presliku domovnice / dokaz o državljanstvu članica EU u ovjerovljenom
prijevodu
- obrtnik – presliku obrtnice
- trgovačko društvo – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana

VIII.

Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe.


IX.

Nepravovremene (ponude izvan roka) i nepotpune (bez dokaza o uplati jamčevine ili koje druge potrebne dokumentacije navedene u natječaju, bez točno određene cijene i sl.) ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene ponude, Povjerenstvo će odbaciti.

X.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja odnosno od dana dospijeća do dana plaćanja.
Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 (devedeset) dana od isteka roka iz stavka 1. ove točke, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.

XI.

Kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, osim jednokratno, najpovoljniji ponuditelj može platiti i u obrocima i to u najviše 10 (deset) obroka bez plaćanja kamata ukoliko pravovremeno plati svaki obrok.
Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem pojedinog obroka dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.
Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 (devedeset) dana od isteka roka dospijeća svakog pojedinog obroka, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu

XII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.
Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku ove točke, između ponuditelja koji su dali iste ponude prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

  

XIII.

Postupak natječaja provesti će Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano Rješenjem Gradskog vijeća, a sastoji se od predsjednika i 4 (četiri) člana.
Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, o neprihvaćanju pojedine odnosno svih ponuda bez navođenja posebnih razloga.

XIV.

Tabularna isprava za upis vlasništva u zemljišnim knjigama na kupljenoj nekretnini kupcu će se izdati nakon što isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti (uključivo i u slučaju kada je predviđena obročna otplata), nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan samoposjed i uživanje.
Iznimno, ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u obrocima, na zahtjev kupca, Gradsko vijeće može dozvoliti uknjižbu prava vlasništva i prije isplate kupoprodajne cijene uz uknjižbu prava zaloga u korist Grada na nekretnini koja je predmet kupoprodaje u visini iz kupoprodajnog ugovora.

XV.

Ponude za natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, a šalju se poštom preporučeno ili dostavljaju osobno na naznačenoj adresi, u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ“, najkasnije do 5. veljače 2016. godine do 12,00 sati.

XVI.

Ponude se javno otvaraju na sjednici stručnog povjerenstva za provedbu natječaja u nazočnosti najmanje tri člana Povjerenstva na adresi Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, dana 5. veljače 2016. godine u 12,00 sati.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz iskazanu punomoć.

Zapisnik o otvaranju ponuda te pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se sudionicima natječaja na njihov pisani zahtjev.

XVII.

Grad Lepoglava zadržava pravo da ne izabere nijednu ponudu.

XVIII.

Javni natječaj za prodaju nekretnina opisanih u točci I. ovog natječaja, objavit će se u Narodnim novinama, lokalnom tjedniku, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Lepoglave.

 


GRAD LEPOGLAVA

Za sva pitanja možete kontaktirati:

SAVJETNICA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Maja Poje, dipl.iur.
Telefon: +385 (0)42/494-313
E-mail: maja.poje@lepoglava.hrJAVNI NATJEČAJ

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

ORTOFOTO PRIKAZ