Novosti i informacije

10.07.2018

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16) i Odluke Gradsko vijeća KLASA:944-01/18-01/2, URBROJ:2186/016-01-18-1 od 27.06. 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

 

I.

Grad Lepoglava izlaže prodaji nekretnine iz Tablice 1. i Tablice 2. prikupljanjem pisanih ponuda.

Čestice iz Tablice 1. su u zemljišno-knjižnom vlasništvu Grada Lepoglave 1/1, dok su čestice navedene u Tablici 2.  izvan knjižno vlasništvo Grada Lepoglave.

 

REDNI BROJ

Čkbr.

opis

POVRŠINA ZEMLJIŠTA

(m2)

POČETNA NAJNIŽA CIJENA (kune)

 

                     Tablica 1.                         

1

1546/1 oranica Gorica, upisana u ZK uložak br 6922, k.o. Lepoglava

 

322

 

8.120,84

2

1547/1 oranica Gorica, upisana u ZK uložak br.6922 k.o. Lepoglava

 

280

 

7.061,60

3

1548/1 oranica Gorica, upisana u ZK uložak 6922, k.o. Lepoglava

 

323

 

8.146,06

 

Tablica 2.

4

4237 k.o Donja Višnjica, Vinska Gorica, pašnjak, upisana u posjedovni list br.102

 

241

 

2.867,90

 

5

4238 k.o. Donja Višnjica, Vinska gorica, vinograd

-dio poljoprivredno zemljište

-dio građevinsko zemljište

 

779

623

156

 

 

3.630,14

6

6329 k.o. Donja Višnjica, Vinska gorica, dvorište, upisana u posjedovni list br. 102

 

56

 

666,40

 

7

 

6330 k.o. Donja Višnjica, Vinska gorica, vinograd, upisana u posjedovni list br. 102

-dio poljoprivredno zemljište

-dio građevinsko zemljište

 

 

312

 

 

234

78

 

 

1.595,10

8

3882 k.o. Donja Višnjica, Mustenčica, livada, upisana u posjedovni list br. 102

 

2449

 

6.979,65

9

3884 k.o. Donja Višnjica, Mustenčica, livada, upisana u posjedovni list br. 102

 

1281

 

3.650,85

10

3563 k.o. Donja Višnjica,  Doma, oranica, upisna u posjedovni list br. 102

 

1040

 

12.376,00

11

3564 k.o. Donja Višnjica, Doma, voćnjak, upisana u posjedovni list br. 102

 

1040

 

12.376,00

12

3598 k.o. Donja Višnjica, Breg, gospodarske zgrade, oranica, upisna u posjedovni list br. 102

 

 

1692

 

20.134,80

13

3621 k.o. Donja Višnjica, Breg, oranica, upisna u posjedovni list br. 102

-dio poljoprivredno  zemljište

-dio građevinsko  zemljište

 

5470

 

2735

2735

 

40.341,25

14

3622 k.o. Donja Višnjica, Breg , Livada, upisna u posjedovni list br. 102

 

1000

 

2.850,00

 

 

II.

Početna cijena nekretnina utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića, Vještački nalaz VN-1805008, Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, građevinsko i poljoprivredno zemljište, od 28. svibnja 2018. godine.


III.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% početne cijene nekretnine za koju se ponuda podnosi, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, poziv na broj HR68 7706- OIB.

Na uplatnici je obavezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuđaču koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

 

IV.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Kupoprodajnu cijenu nekretnina ponuditelj može platiti i obročno u najviše 5 (pet) obroka bez plaćanja kamata ukoliko se pravovremeno plaćaju svi obroci.

Kupac snosi troškove sređenja zemljišno knjižnog stanja kod kupnje čestica navedenih u Tablici 2.

 

V.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

  

VI.

Ponuda mora sadržavati:

  1. ime  i  prezime, OIB  i  adresu  ponuditelja (fizička osoba) odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba) s naznakom odgovorne osobe,
  1. - za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU

- za obrtnike: original ili presliku obrtnice,

- za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana

  1. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,
  2. iznos ponuđene cijene po četvornom metru te način plaćanja (jednokratno, u obrocima) uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje
  3. broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine
  4. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa

 

VII.

Ponude se šalju poštom preporučeno ili dostavljaju osobno u Grad Lepoglavu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - NE OTVARATI“ sa navedenom adresom ponuditelja, najkasnije do 17. kolovoza 2018. godine do 12.00 sati.

 

Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

VIII.

Ponude se javno otvaraju na sjednici Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda na adresi Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, dana 23. kolovoza 2018. godine u 12.00 sati.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz iskazanu punomoć.

 

IX.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za nekretninu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku ove točke, između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana donošenja Oluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

X.

Tabularna isprava za upis vlasništva izdaje se nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (i u slučaju kada je predviđena obročna otplata), nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan posjed.

 

XI.

Grad Lepoglava zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

 

GRAD LEPOGLAVA

JAVNI NATJEČAJ (.pdf)