Novosti i informacije

22.04.2020

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16) i Odluke Gradsko vijeća KLASA:944-01/20-01/1, URBROJ:2186/016-03-20-1 od 16. 03. 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

I.


Grad Lepoglava izlaže prodaji sljedeće nekretnine prikupljanjem pisanih ponuda.  

 1. kčbr. 496/1 k.o. Donja Višnjica
 • u naravi: livada, površine 262 m2,
 • upisana u ZK uložak br. 126 k.o. Donja Višnjica
 • vrsta nekretnine - građevinsko područje
 • POČETNA CIJENA: 3.098,41 kuna  
 1. kčbr. 498/1 k.o. Donja Višnjica
 • u naravi: oranica, pašnjak površine 11 m2
 • upisana u ZK uložak br. 126 k.o. Donja Višnjica
 • vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište
 • POČETNA CIJENA: 282,71 kuna  
 1. kčbr. 505/2 k.o. Donja Višnjica
 • u naravi: oranica, površine 54 m2
 • upisana u ZK uložak br. 126 k.o. donja Višnjica
 • vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište
 • POČETNA CIJENA: 150,12 kuna 
 1. kčbr. 667/4 k.o. Kamenica (prodaje se suvlasnički dio 6/12)
 • u naravi: ruševna zgrada, površine 305 m2
 • upisana u ZK uložak 2855 k.o. Kamenica
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište
 • POČETNA CIJENA 19.007,42 kuna  
 1. kčbr. 3144 k.o. Lepoglava
 • u naravi: kuća i dvorište, površine 165 m2
 • upisana u posjedovni list 670 o. Lepoglava
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište
 • POČETNA CIJENA. 41.871,92 kuna

 

 II.

Početna (najniža) cijena nekretnina navedenih u točki I. utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina od 18. prosinca 2019. godine, EPVN-024/2019, Elaborat procjene vrijednosti nekretnina od 09. svibnja 2019. godine, EPVN: 009/2019, Elaborat procjene vrijednosti nekretnina od 09. kolovoza 2019. godine, EPVN: 014/2019.


III.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% početne cijene nekretnine za koju se ponuda podnosi, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, poziv na broj HR68 7706 - OIB.

Na uplatnici je obavezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuđaču koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

 

IV.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Kupac snosi troškove sređenja zemljišno knjižnog stanja.

 

V.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

 

VI.

Ponuda mora sadržavati:

1. ime  i  prezime, OIB, adresu, broj  mobitela/telefona ponuditelja (za fizičku osobu) odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (za pravnu osobu) s naznakom odgovorne osobe,

2. - za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU

    - za obrtnike: original ili presliku obrtnice,

    - za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana

3. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,

4. iznos ponuđene cijene po četvornom metru te način plaćanja (jednokratno, u obrocima) uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje

5. broj računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine

6. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa

 

VII.

Ponude na natječaj se šalju poštom preporučeno na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, u zatvorenoj omotnici s naznakom: '' NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - NE OTVARATI'', s naznakom adrese  ponuditelja najkasnije do 08. svibnja 2020. godine.

 

 VIII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana donošenja Oluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

 

XI.

Tabularna isprava za upis vlasništva izdaje se nakon isplate kupoprodajne cijene, nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan posjed.

 

X.

Grad Lepoglava zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

 

GRAD LEPOGLAVA

Jedinstveni upravni odjel

JAVNI NATJEČAJ (.pdf)