Novosti i informacije

27.11.2018

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16) i Odluke gradonačelnika KLASA:944-01/18-01/4, URBROJ:2186/016-01-18-1 od 27.11. 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave

I.

Grad Lepoglava izlaže prodaji nekretninu čkbr. 3699 k.o. OČURA, PUT POLJSKI U GORI, površine 108 m2, upisanu u zk.ul. 2698 prikupljanjem pisanih ponuda.
Nekretnina je u zemljišno-knjižnom vlasništvu Grada Lepoglave 1/1.

II.

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnine sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića, Vještački nalaz VN-1805008, Elaborat procjene vrijednosti nekretnina od 28. svibnja 2018. godine u visini od 1.670,38 kuna.

III.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% početne cijene nekretnine, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, poziv na broj HR68 7706- OIB.
Na uplatnici je obavezno naznačiti oznaku nekretnine za koju se jamčevina plaća. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuđaču koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

IV.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

V.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

VI.

Ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja (fizička osoba) odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba) s naznakom odgovorne osobe,
2. - za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU
- za obrtnike: original ili presliku obrtnice,
- za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana
3. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,
4. iznos ponuđene cijene po četvornom metru uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje
5. broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine
6. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa

VII.

Ponude se šalju poštom preporučeno ili dostavljaju osobno u Grad Lepoglavu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - NE OTVARATI“ sa navedenom adresom ponuditelja, najkasnije do 07. prosinca 2018. godine.

Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

VIII.

Ponude se javno otvaraju na sjednici Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda na adresi Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, dana 13. prosinca 2018. godine u 10.00 sati.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz iskazanu punomoć.

IX.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

X.

Tabularna isprava za upis vlasništva izdaje se nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan posjed.

XI.

Grad Lepoglava zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

GRAD LEPOGLAVA

NATJEČAJ (.pdf)