Novosti i informacije

10.01.2020

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog motornog vozila u vlasništvu Grada Lepoglave

Na temelju Odluke gradonačelnika o prodaji rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Lepoglave Klasa: 406-01/19-01/1, Urbroj: 2186/016-01-20-5 od 10. siječnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog motornog vozila u vlasništvu Grada Lepoglave

 

I. PREDMET PRODAJE – rabljeno službeno vozilo, prvi vlasnik

Vrsta vozila: osobni automobil
Marka: Honda
Tip vozila: Accord
Model vozila: 2.0 Comfort
Boja vozila: siva - s efektom
Broj šasije: JHMCL75208C212394
Oblik karoserije: zatvoreni
Broj osovina: 2
Vrsta motora: Otto-Reg-Kat-Euro IV
Snaga motora u Kw: 114
Radni obujam motora u cm3:  1998
U prometu od: 2008. godine, registriran do 15. 04. 2020. godine
Prijeđeni kilometri 237.000 km
Redovito servisiran u ovlaštenom servisu, zadnji servis na 225.000 km

II. POČETNA CIJENA

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 40.000,00 kuna.

III. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba.

Vozilo se prodaje po načelu ''viđeno-kupljeno' što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.

Vozilo se može pregledati radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati na adresi Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava sve do isteka roka za predaju ponuda, uz prethodnu najavu na broj 042/770-422

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, OIB ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg registra
  • ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne smije biti manja od početne cijene

 

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih.

V. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Pisane ponude ponuditelji mogu dostaviti  preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:

Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

s naznakom ''Ponuda za kupnju službenog vozila - Ne otvaraj''

Rok za dostavu ponude (za bilo koji način dostave) je 24. siječnja 2020. godine do 13.00 sati kada će biti i javno otvaranje ponuda u prostorijama Grada Lepoglave.

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude najviši isti iznos kupoprodajne cijene, ugovor o kupoprodaji sklopit će se s ponuditeljem koji je prvi predao ponudu.

U slučaju slanja ponude putem pošte, kao dan predaje ponude smatrat će se dan predaje pošiljke na pošti.

Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Lepoglava u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom, smatrat će se da je odustao od ponude te će Grad Lepoglava pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na sklapanje ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Porez na promet, trošak ovjere ugovora o kupoprodaji vozila te eventualne ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva vozila snosi kupac.

Grad Lepoglava zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

 

JEDINSTVEI UPRAVNI ODJEL