Novosti i informacije

21.06.2011

Javni natječaj za prodaju zemljišta Poduzetnička zona Lepoglava

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

I.
Javnom natječaju se izlažu nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave smještene na području Poduzetničke zone Lepoglava – Faza 1, prema početnoj utvrđenoj cijeni kako slijedi:

1) čkbr. 918 livada Zastanica od 4543 m2, upisana u Z.K uložak 3327 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2

2) čkbr. 6028/1 livada Varaždinska od 3609 m2, upisana u Z.K uložak 1463 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2

3) čkbr. 6031/1 oranica Varaždinska od 2255 m2, upisana u Z.K uložak 4575 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2

4) čkbr. 6031/3 livada Varaždinska od 2178 m2, upisana u Z.K uložak 4575 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2

5) čkbr. 6032/1 oranica Varaždinska od 3276 m2, upisana u Z.K uložak 4575 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2

6) čkbr. 6035/1 oranica Varaždinska od 2495 m2, upisana u Z.K uložak 1463 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2

7) čkbr. 6038 oranica Varaždinska od 4445 m2, upisana u Z.K uložak 1340 k.o. Lepoglava
- početna cijena 10 € / m2


8) čkbr 6036/1 oranica Varaždinska od 1359 m2, upisana u Z.K uložak 4744 k.o. Lepoglava
- početna cijena 5 € /m2

9) čkbr. 6060/1 livada Varaždinska od 787 m2, upisana u Z.K uložak 4608 k.o. Lepoglava
- početna cijena 5 € /m2

Čestice označene od rednog broja 1 – 7 su potpuno komunalno opremljene, a čestice označene od rednog broja 8 – 9 nisu potpuno komunalno opremljene.

II.
Namjena nekretnina iz točke I. ove Odluke određena je Urbanističkim planom uređenja dijela naselja Lepoglava („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/04, 26/04-ispravak, 15/05-ispravak, 43/09, 31/10), za gradnju sadržaja gospodarske namjene – proizvodna industrija i zanat.

III.
Porez na promet nekretnine snosi stjecatelj nekretnine.

Stjecatelj nekretnine snosi i sve troškove i izdatke vezane uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine te troškove zemljišnoknjižne i katastarske provedbe na ime stjecatelja.

IV.
Stjecatelj nekretnine mora započeti sa izgradnjom građevine na kupljenoj nekretnini u roku od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, a s obavljanjem proizvodne djelatnosti u roku od 2 (dvije) godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

V.
Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10 % od početne cijene nekretnine za koje se podnosi ponuda, u korist žiro-račun Grada Lepoglave, broj: 2489004-1822900007, poziv na broj: 68 7706- OIB uplatitelja. Na uplatnici je potrebno obvezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća.

Dokaz o uplaćenoj jamčevini mora biti priložen uz ponudu, u protivnom će se ponuda odbaciti.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja, bez prava na kamatu.

Ponuditelj koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, time da se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač naknadno odustane od zaključenja ugovora u propisanom roku ili ukoliko se ugovor o kupoprodaji raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.


VI.
Ponuda mora sadržavati:
a) ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravne osobe s adresom i naznakom odgovorne osobe
b) iznos prodajne cijene koji se nudi
c) dokaz o uplaćenoj jamčevini
d) dokaz o bonitetu odnosno solventnosti pravnog subjekta
e) ponuđači su također dužni dostaviti:
- fizička osoba – presliku domovnice / dokaz o državljanstvu članica EU u ovjerovljenom
prijevodu
- obrtnik – presliku obrtnice,
- trgovačko društvo – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 danaVII.
Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe.

VIII.
Nepravovremene (ponude izvan roka) i nepotpune (bez dokaza o uplati jamčevine ili koje druge potrebne dokumentacije navedene u natječaju, bez točno određene cijene i sl.) ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene ponude, Povjerenstvo će odbaciti.

IX.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja odnosno od dana dospijeća do dana plaćanja.
Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 (devedeset) dana od isteka roka iz stavka 1. ove točke, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.
X.
Kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, osim jednokratno, kako je to utvrđeno u točci IX. ovog natječaja, najpovoljniji ponuditelj može platiti i u obrocima i to u najviše 10 (deset) obroka bez plaćanja kamata ukoliko pravovremeno plati svaki obrok.
Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem pojedinog obroka dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.
Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 (devedeset) dana od isteka roka dospijeća svakog pojedinog obroka, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu

XI.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.
Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku ove točke, između ponuditelja koji su dali iste ponude prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

XII.
Postupak natječaja provesti će Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano Rješenjem Gradskog vijeća, a sastoji se od predsjednika i 4 (četiri) člana.
Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, o neprihvaćanju pojedine odnosno svih ponuda bez navođenja posebnih razloga.

XIII.
Tabularna isprava za upis vlasništva u zemljišnim knjigama na kupljenoj nekretnini kupcu će se izdati nakon što isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti (uključivo i u slučaju kada je predviđena obročna otplata), nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan samoposjed i uživanje.Iznimno, ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u obrocima, na zahtjev kupca, Gradsko vijeće može dozvoliti uknjižbu prava vlasništva i prije isplate kupoprodajne cijene uz uknjižbu prava zaloga u korist Grada na nekretnini koja je predmet kupoprodaje u visini iz kupoprodajnog ugovora.

XIV.
Ponude za natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, a šalju se poštom preporučeno ili dostavljaju osobno na naznačenoj adresi, u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ“, najkasnije do 06.07.2011. godine do 12,00 sati.

XV.
Ponude se otvaraju na sjednici stručnog povjerenstva za provedbu natječaja u nazočnosti najmanje tri člana Povjerenstva na adresi Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, dana 06.07.2011. godine u 12,00 sati.

Zapisnik o otvaranju ponuda te pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se sudionicima natječaja na njihov pisani zahtjev.

XVI.
Grad Lepoglava zadržava pravo da ne izabere nijednu ponudu.

XVII.
Javni natječaj za prodaju nekretnina opisanih u točci I. ovog natječaja, objavit će se u Večernjem listu, Varaždinskim vijestima, na oglasnoj ploči i web stranici Grada Lepoglave.
GRAD LEPOGLAVA

TEKST NATJEČAJAZa sve dodatne informacije možete nazvati na 042/494 - 313, www.zona-lepoglava.com ili e-mail: poduzetnicka.zona@lepoglava.hr

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE