Novosti i informacije

03.10.2012

JAVNI NATJEČAJ


KLASA :551-06/03-01/01
URBROJ: 2186/016-01-03
Lepoglava, 30.10.2003.

Gradonačelnik
Klasa: 363-02/12-01/1
Urbroj: 2186/016-01-12-2
Lepoglava, 28. rujna 2012.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 27. stavka 1. i 2. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lepoglave (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 31/10) i Odluke Gradonačelnika o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave, Klasa:363-02/12-01/1, Urbroj:2186/016-01-12-1, gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave

I.
Naručitelj: Grad Lepoglava
Sjedište: Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava
Telefon: 042 770 411
Telefaks: 042 770 419
e-pošta: lepoglava@lepoglava.hr
OIB: 79368224789

II.
Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave.

III.
Obavljanje predmetne komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora može se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje te vrste djelatnosti, ukoliko ispunjava i ostale uvjete iz ovog natječaja i natječajne dokumentacije.
IV.
Poslovi čišćenja snijega i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta ugovaraju se na vrijeme od četiri (4) godine od potpisivanja ugovora.V.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti:
a) ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, koja ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana objave javnog natječaja u tisku, kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja, da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da nad njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, da nije u nagodbi s vjerovnicima i da nije obustavio poslovne djelatnosti

b) izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, radi utvrđivanja činjenice nepostojanja pravomoćne osuđujuće presude za naprijed navedena kaznena djela.

Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za ponuditelja, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana objave javnog natječaja u tisku;

c) potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana objave javnog natječaja u tisku, a kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili da mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza;

d) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta;

e) popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu javnog natječaja izvršenih u posljednje tri godine s najmanje 2 (dvije) potvrde o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovorna strana;

Potvrde druge ugovorne strane moraju sadržavati:
- vrijednost radova
- datum i mjesto izvođenja radova
- navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni

f) izjavu ponuditelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora;

g) izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom opremom raspolaže u svrhu izvršenja ugovora;

h) izjavu ponuditelja kojom potvrđuje da će, ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, prilikom potpisivanja ugovora ili najkasnije zajedno s predajom potpisanih primjeraka ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kuna, koju će naručitelj koristiti u slučaju naknade štete zbog povrede ugovornih obveza do visine za naknadu istih;

i) ispunjen obrazac ponude;

j) ispunjeni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim cijenama po troškovničkim stavkama i ukupnom cijenom bez i sa PDV-om, sve izraženo u kunama te potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja

Tražene dokumente ponuditelji mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj je obvezan u postupku pregleda i ocjene ponuda, nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku koji ne može biti kraći od 5 (pet) niti duži od 10 (deset) dana ne dostavi tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, i /ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio naručitelj, naručitelj će isključiti takvog ponuditelja.

VI.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena usluga za komunalnu djelatnost koja je predmet ovog natječaja.

VII.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom ''NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ'', te nazivom i adresom ponuditelja.

VIII.
Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 17. listopada 2012. godine do 12 sati.
Otvaranje ponuda provest će se dana 17. listopada 2012. godine u 12.00 sati u poslovnim prostorijama naručitelja na adresi A. Mihanovića 12, Lepoglava.

Ponude otvaraju najmanje dva člana Stručnog povjerenstva, a otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ponuditelji, temeljem iskazane punomoći.

Nepotpuna ponuda odnosno ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda te se odmah vraća ponuditelju koji ju je dostavio.

Ponuda koja ne sadrži potrebne isprave iz točke V. ovog natječaja, odnosno ponuda ponuditelja koji ne dokaže postojanje odgovarajuće sposobnosti za izvršenje ugovora o obavljanju predmetne komunalne djelatnosti, smatrat će se neprihvatljivom te će se isključiti u postupku pregleda i ocjene ponuda.


IX.
Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova čišćenja snijega i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora ili odluku o poništenju javnog natječaja donosi Gradsko vijeće Grada Lepoglave, po prijedlogu gradonačelnika.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda na pristigli natječaj. Protiv odluke Gradskog vijeća žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

X.
Natječajna dokumentacija može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati, najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.

XI.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, A. Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, ili na broj telefona 042/494-313.


GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.