Novosti i informacije

14.02.2018

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2018. godini

Na temelju odredbe članka 9. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 78/17) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi  
za 2018. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Lepoglave u 2018. godini za mjere:

Mjera 1. Sufinanciranje nabavke rasplodnog stada

Ovom mjerom su predviđene potpore za:

1. Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu

(do 2.000,00 kuna/grlo/ maksimalno 4.000,00 kuna/po korisniku godišnje)

2. Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu

(do 500,00 kuna/grlo/ maksimalno 1.500,00 kuna/po korisniku godišnje)

3. Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu

(do 200,00 kuna/grlo/ maksimalno 1.000,00 kuna/po korisniku godišnje)

Ukupni iznos sredstava za dodjelu po ovoj mjeri iznosi 20.000,00 kuna.

 

Mjera 2. Umjetno osjemenjivanje plotkinja

Pravo na potporu za umjetno osjemenjivanje odobrit će se poljoprivednom gospodarstvu koja za svoje krave i krmače koristi uslugu ovlaštene veterinarske organizacije. Subvencija će se isplaćivati u 100% iznosu za prvo umjetno osjemenjivanje plotkinje.

Isplata subvencija će se provesti na temelju zaključenog ugovora sa ovlaštenom veterinarskom organizacijom odnosno na temelju ispostavljenih faktura i evidencije o izvršenoj umjetnoj oplodnji na području grada Lepoglave u iznosu od 100% cijene navedene usluge.

Vlasnici koji su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje životinja i sami vrše umjetno osjemenjivanje životinje, ostvaruju subvenciju u iznosu od 100% za dvije doze po plotkinji godišnje.

Vlasnici koji sami osjemenjuju svoje plotkinje trebaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave donijeti potvrdu da su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje, potvrdu nadležne ustanove o broju plotkinja, a na kraju mjeseca fotokopiju reprodukcijske kartice osjemenjene životinje i račun za sjeme.

Ukupni iznos sredstava za dodjelu po ovoj mjeri iznosi 50.000,00 kuna.

 

Mjera 3. Poticanje sadnje trajnih nasada

Grad Lepoglava ovom mjerom potiče sadnju certificiranih trajnih nasada te sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja u poljoprivredi kroz subvencioniranje njihove kupnje. Trajni nasadi subvencionirat će se u visini 50% nabavne cijene do maksimalnog iznosa prema niže navedenoj tablici:

 

Redni broj

Vrsta sadnica

Min. kupljeno sadnica

Maksimalna subvencija po sadnici (kn)

1.

Jabuka M9

450

4,00

2.

Jabuka MM106

180

4,00

3. 

Ljeska

80

4,00

4.

Trešnja

150

8,00

5.

Višnja, šljiva

80

8,00

6.

Borovnica

250

10,00

7.

Kruška

330

7,00

8.

Kruška viljamovka

100

9,00

9.

Breskva, nektarina, marelica

180

8,00

10.

Malina

1000

3,00

11.

Kupina, ribizl

650

3,00

12.

Jagode

1500

0,50

13.

Orah cjepljeni

25

25,00

14.

Kesten

25

10,00

15.

Aromatično bilje (lavanda i sl.)

800

1,00

16.

Nove vrste voćnog sadnog materijala (goji bobice, šipak i drugo)

250 ili prema tehnološkim uputama za 0,25 ha

max. do 50% nabavne cijene

 

Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 25.000,00 kuna.

2. KORISNICI POTPORE

          Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ - poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Lepoglave. Pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Prijave za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave do kraja studenog 2018. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. Pravo na dodjelu potpora iz ovog Javnog poziva ne mogu ostvariti oni koji imaju dugovanja prema Gradu Lepoglavi.

 4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava za dodjelu potpore sadrži: ispunjeni prijavni obrazac, presliku osobne iskaznice, dokaz o upisu prijavitelja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, izvadak iz odgovarajućeg registra u koji je prijavitelj upisan, preslike računa ili druge vjerodostojne dokumentacije ovisno o uvjetima za svaku pojedinu mjeru.

Prijavitelj prijavi za dodjelu potpore prilaže i izjavu s podacima o svim prijavitelju dodijeljenim potporama male vrijednosti u području poljoprivrede, dodijeljenih mu iz drugih izvora, u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine, eventualnim statusnim promjenama kao i svojstvu „jednog poduzetnika“ u smislu odredbe članka 3. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu, sukladno Uredbi de minimis.

Prijavitelj prijavi za dodjelu potpora prilaže i izjavu s podacima o svim prijavitelju dodijeljenim potporama male vrijednosti iz drugih izvora u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine.

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa web stranice Grada Lepoglave www.lepoglava.hr kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

Grad Lepoglava

Jedinstveni upravni odjel

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

Sa naznakom ''Potpore u poljoprivredi - za javni poziv''

 

 6. OSTALE ODREDBE

U postupku ocjene prijave, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave utvrđuje da li su za dodjelu potpore ispunjeni uvjeti propisani Uredbom de minimis, a odluka gradonačelnika s ugovorom o dodjeli potpore dostavlja se korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu, uz nadzor Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.

Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužna su odobrena sredstva vratiti i sljedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Grada Lepoglave.

Grad Lepoglava zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.

DOKUMENTACIJA:

JAVNI POZIV (.pdf)

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (.doc)

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE (.pdf)

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA (.doc)