Novosti i informacije

11.02.2019

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2019. godini

Na temelju odredbe članka 8. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 88/18) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi  
za 2019. godini

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Lepoglave u 2019. godini za mjere:

 Mjera 1. Umjetno osjemenjivanje plotkinja

              Pravo na potporu za umjetno osjemenjivanje odobrit će se poljoprivednom gospodarstvu koja za svoje krave i krmače koristi uslugu ovlaštene veterinarske organizacije. Subvencija će se isplaćivati u 100% iznosu za prvo umjetno osjemenjivanje plotkinje.

                Isplata subvencija će se provesti na temelju zaključenog ugovora sa ovlaštenom veterinarskom organizacijom odnosno na temelju ispostavljenih faktura i evidencije o izvršenoj umjetnoj oplodnji na području grada Lepoglave u iznosu od 100% cijene navedene usluge.

                Vlasnici koji su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje životinja i sami vrše umjetno osjemenjivanje životinje, ostvaruju subvenciju u iznosu od 100% za dvije doze po plotkinji godišnje.

            Vlasnici koji sami osjemenjuju svoje plotkinje trebaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave donijeti potvrdu da su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje, potvrdu nadležne ustanove o broju plotkinja, a na kraju mjeseca fotokopiju reprodukcijske kartice osjemenjene životinje i račun za sjeme.

                Ukupni iznos sredstava za dodjelu po ovoj mjeri iznosi 50.000,00 kuna.

 Mjera 2. Sufinanciranje kupnje opreme za zaštitu višegodišnjih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu

             Grad Lepoglava ovom mjerom dodjeljuje bespovratna novčana sredstva za nabavu protugradnih mreža, zaštitnih ograda i ostale zaštitne opreme u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

             Potpora se odobrava u visini do 50% iznosa računa, a maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn godišnje.

 Mjera 3. Sufinanciranje malčiranja i stavljanja u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta

             Grad Lepoglava ovom mjerom potiče obradu zapuštenog poljoprivrednog zemljišta na području grada Lepoglave.

             Potpora se odobrava u visini do 70% iznosa računa, a maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 5.000,00 kn godišnje.

 Mjera 4. Sufinanciranje nastupa OPG-ova na sajmovima i izradu promotivnog materijala

            Potpora se može dodijeliti za troškove zakupa i uređenja izložbenog prostora, opremanje i pripremanje štanda, kotizacije, uvrštavanje u sajamski katalog, troškovi promotivnih materijala.

            Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 5.000,00 kuna.

2. KORISNICI POTPORE

           Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ - poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Lepoglave.

Pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Prijave za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave do kraja studenog 2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Pravo na dodjelu potpora iz ovog Javnog poziva ne mogu ostvariti oni koji imaju dugovanja prema Gradu Lepoglavi.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

- ispunjeni prijavni obrazac,
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o upisu prijavitelja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- izvadak iz odgovarajućeg registra u koji je prijavitelj upisan,
- preslike računa, izvod iz bankovnog računa ili druge vjerodostojne dokumentacije ovisno o uvjetima za svaku pojedinu mjeru
- dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta na ime podnositelja zahtjeva
- izjava o korištenim potporama male vrijednosti u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine 

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

          Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa web stranice Grada Lepoglave www.lepoglava.hr kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.

          Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

Grad Lepoglava

Jedinstveni upravni odjel

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

Sa naznakom ''Potpore u poljoprivredi - za javni poziv''

 

 6. OSTALE ODREDBE

 

U postupku ocjene prijave, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave utvrđuje da li su za dodjelu potpore ispunjeni uvjeti propisani javnim pozivom i Uredbom de minimis, obavlja terensku provjeru, daje prijedlog odluke o dodjeli gradonačelniku, a odluka gradonačelnika s ugovorom o dodjeli potpore dostavlja se korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

                Grad Lepoglava zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.