Novosti i informacije

18.06.2019

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave u 2019. godini

Na temelju točke V. Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2019. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 88/18, 38/19) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva
na području grada Lepoglave u 2019. godini

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva (poduzetništva i obrta) na području grada Lepoglave u 2019. godini za:

      I. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVKE OPREME I INVENTARA TE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE

Potpora se može dodijeliti za: nabavu strojeva; alata; opreme; uređenje poslovnog prostora; certificiranje sustava; proizvoda; troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta; Izvorno hrvatsko; ISO; HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog porijekla.

Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 15.000,00 kuna.  

     II. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NASTUPA PODUZETNIKA NA SAJMOVIMA, IZLOŽBAMA TE IZRADU PROMOTIVNIH MATERIJALA

Potpora se može dodijeliti za troškove zakupa izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, troškovi prijevoza, transportni troškovi izložaka, uvrštavanje u sajamski katalog, troškovi promotivnih materijala.

Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kuna.

2. KORISNICI

Korisnici potpora mogu biti subjekti malog gospodarstava utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva tj. isključivo mikro subjekti malog gospodarstva ( prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, odnosno prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura) pod uvjetom da imaju registrirano sjedište/prebivalište na području grada Lepoglave.

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se od dana objave ovog Javnog poziva, na posebnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju po redoslijedu zaprimanja do iskorištenja sredstava planiranih za tu namjenu u Proračunu Grada Lepoglave za 2019. godinu.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. ispunjeni obrazac zahtjeva
2. preslika važećeg izvatka iz sudskog/obrtnog ili drugog javnog registra ili preslika odobrenja za rad
3. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
4. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti dodijeljenih u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine
5. preslike računa te dokaz o plaćanju (izvadak iz bankovnog računa ili drugi dokaz) - prihvatljivi su troškovi nastali tijekom 2019. godine
6. - preslike obrazaca JOPPD za proteklih 12 mjeseci (za obveznike njihovog podnošenja)
   - za domaće radinosti i sporedna zanimanja preslika PO-SD obrasca za 2018. godinu ili izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da je podnositelj mikro subjekt malog gospodarstva (točka II. ovog Javnog poziva)

 

5. POSTUPAK I UVJETI DODJELE POTPORA

Prihvatljivi su računi izdani u 2019. godini te moraju biti izraženi u kunama.
Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Odluke o dodjeli  potpore.
Isti poduzetnik može po istoj mjeri ostvariti potporu samo jedanput tijekom 2019. godine. Poduzetnik ne smije imati dugovanja ni po kojoj osnovi prema Gradu Lepoglavi.
Na osnovi prijedloga Povjerenstva kojeg će gradonačelnik imenovati svojom Odlukom, a koji provjerava dostavljenu dokumentaciju te u slučaju potrebe može tražiti njezinu nadopunu, gradonačelnik svojom Odlukom dodjeljuje potpore male vrijednosti, s korisnikom se sklapa Ugovor o dodjeli sredstava i od tog trenutka se potpora smatra dodijeljenom bez obzira na datum isplate potpore.
U slučaju da poduzetnik stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, poduzetniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

            Neće se uzeti u razmatranje prijave:

  • podnositelja koji nema registrirano sjedište/prebivalište na području grada Lepoglave
  • podnositelja koji ima nepodmireni dug prema Gradu Lepoglavi s bilo koje osnove
  • podnositelja koji ima dug po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava
  • podnositelja koji se bavi trgovinom, primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim ili sličnim djelatnostima
  • podnositelja koji imaju blokirani račun
  • podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije
  • podnositelja nad čijim je pojedinačnim vlasnicima je otvoren predstečajni, stečajni postupak ili postupak likvidacije
  • udruga,
  • fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.)

 

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zatjev za dodjelu potpora se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa web stranice Grada Lepoglave www.lepoglava.hr kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.

Nepotpune prijave kao i one koje ne ispunjavaju uvjete te nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati, o čemu će se podnositelji biti obaviješteni pisanim putem te na iste nema pravo žalbe.

 

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom i to preporučenom pošiljkom na adresu:

Grad Lepoglava
Jedinstveni upravni odjel
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava 

Sa naznakom ''Javni poziv- potpore za gospodarstvo''
-ne otvarati-

 

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja možete se obratiti na tel: 042/770-422 ili  na e- mail:maja.poje@lepoglava.hr.

 

 

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.