Novosti i informacije

13.04.2016

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za poticanje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji u 2016. godini

Na temelju članka 8. stavka 2. Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja za 2016. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/15) gradonačelnik Grada Lepoglave raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE U BILJNOJ I STOČARSKOJ PROIZVODNJI U 2016. GODINI

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Lepoglava će dodjeljivati bespovratna novčana sredstva za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:
- mali pogoni za punjenje i pakiranje voća i povrća
- hladnjače za voće i povrće
- sadnja deficitarnih i trajnih nasada
- nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
- izrada projektne dokumentacije i slično

II. KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Lepoglave i čija se proizvodnja odvija na području grada Lepoglave.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. ispunjen obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava potpora (Obrazac P)
2. projekt odnosno projektna dokumentacija, predračuni, ponude, računi, ugovori i slično
3. presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
4. preslika osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva
5. preslika žiro računa
6. izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis

IV. UVJETI ZA DODJELU POTPORE

- vrijednost ulaganja za koje se traži potpora mora iznositi najmanje 40.000,00 kuna bez PDV-a
- korisnik sredstva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva odnosno odgovarajući sudski registar

Maksimalni iznos potpore iznosi 50 % iznosa opravdanih troškova, a najviše 30.000,00 kuna po korisniku.

V. NAPOMENA

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.
Podnositelj zahtjeva stoga nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.


VI. PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se podnose na obrascu kojeg se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr).

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave Javnog poziva.

Prijave sa propisanom dokumentacijom se šalju preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava ili se neposredno predaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave na navedenoj adresi.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom: ''NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE U BILJNOJ I STOČARSKOJ PROIZVODNJI U 2016. GODINI – ne otvaraj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristigle prijave razmatra Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave te utvrđuje prijedlog odluke za dodjelu poticaja. Na temelju Odluke gradonačelnika koja je konačna, odobrena sredstva pomoći korisnicima će se isplaćivati na temelju sklopljenog ugovora o korištenju sredstava.

 

GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl.ing.

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZAHTJEVA (.doc)

IZJAVA (.doc)