Novosti i informacije

25.09.2018

JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

POZIV NA INTERVJU

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) Grad Lepoglava raspisuje

JAVNI POZIV 

ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU LEPOGLAVI

- za sljedeće radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave:

1. stručni suradnik za turizam i međunarodnu suradnju u Odsjeku za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj

Stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik prirodne, tehničke, ekonomske, pravne ili druge društvene struke

Uvjeti za prijam:

Osim uvjeta tražene struke i stupnja obrazovanja, kandidati/kinje moraju zadovoljavati i sljedeće uvjete:
a) da su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana (na dan podnošenja zahtjeva poslodavca za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Zavodu za zapošljavanje)
b) da nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju (na dan podnošenja zahtjeva poslodavca za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Zavodu za zapošljavanje)
c) da ne postoje zapreke za prijam u službu, utvrđene odredbom članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11 i 04/18).

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju pisanu prijavu (u kojoj je potrebno navesti osobne podatke i to ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu) te sljedeće priloge:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome ili drugi odgovarajući dokaz)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije
od 3 mjeseca
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN broj 86/08, 61/11 i 04/18)
- uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- dokaz o tome da kandidati/kinje nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis podataka iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz da nemaju radnog staža odnosno kandidati/kinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, dužni su i o tome dostaviti dokaz npr. potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz).

Na javni poziv mogu se pod jednakim uvjetima javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijam kandidata po ovom Javnom pozivu provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.
Kandidati/kinje čije su prijave pravodobne, sadrže svu traženu dokumentaciju i zadovoljavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva, pozvat će se na razgovor putem objave na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr), najmanje 5 dana prije održavanja.
Odluku o izboru kandidata/kinja donosi gradonačelnik Grada Lepoglave. Kandidati koji budu odabrani bit će predloženi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a ugovor će biti sklopljen s onim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.
Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno predaju na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Ne otvaraj – Javni poziv – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.
Rok za prijave kandidata/kinja je 3.10.2018. godine.
Podnošenjem prijave kandidati/kinje su suglasni da Grad Lepoglava kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka podnošenja zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka te da ih u druge svrhe neće koristiti.
Javni poziv bit će objavljen na internetskoj stranici Grada Lepoglave.

 

GRAD LEPOGLAVA

JAVNI POZIV (.pdf)

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM - HZZ (.pdf)