Novosti i informacije

25.09.2012

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće
Klasa: 621-01/12-01/1
Urbroj: 2186/016-03-12-3
Lepoglava, 06. 09. 2012.

Na temelju odredbe članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 19/07), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 31. sjednici održanoj 06. 09. 2012. godine raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH
GRADA LEPOGLAVE

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Lepoglave.

Savjet mladih Grada Lepoglave je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Lepoglave osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Lepoglave.

II.
Savjet mladih Grada Lepoglave broji sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Grada Lepoglave mogu biti birane osobe s prebivalištem na području grada Lepoglave, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članove Savjeta mladih Grada Lepoglave bira Gradsko vijeće Grada Lepoglave na vrijeme od dvije godine.

III.
Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinje za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

IV.
Prijedlozi kandidata/kandidatkinje za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave podnose se na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave (Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava) ili na web stranicama Grada Lepoglave ( www.lepoglava.hr ).


Prijedlog mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe predlagatelja ili institucije koja ga predlaže.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
- životopis kandidata/kandidatkinje
- presliku domovnice
- uvjerenje o prebivalištu
- izvod iz registra udruga ili drugih oblika organiziranja, ne stariji od šest mjeseci ili potvrda o posljednjem upisu u odgovarajući registar.


V.
Na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenih predlagatelja, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Lepoglave utvrđuje prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta mladih.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta mladih Odbor za izbor i imenovanja upućuje Gradskom vijeću Grada Lepoglave na odlučivanje.


VI.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave je 30 dana od dana objave ovog poziva u Varaždinskim vijestima.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.


Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „ Prijedlog za člana Savjeta mladih Grada Lepoglave“.


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zorislav Rodek, dr.vet.met.


> Obrazac za predlaganje kandidata

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE