Novosti i informacije

10.07.2019

NAJAVA: 16. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

SAZIVA

16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 15. srpnja 2019. godine /ponedjeljak/ s početkom u 19.00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave,  Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 

d n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Nacrt Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
 4. Izvješće o poslovanju groblja grada Lepoglave (Lepoglava, Kamenica, Višnjica) za 2018. godinu
 5. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.
 6. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
 7. Izvještaj o radu Turističko kulturno informativnog centra TKIC d.o.o. za 2018. godinu
 8. Izvještaj o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave u 2018. godini
 9. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretnini u k.o. Očura
 10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava
 11. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj- svibanj, siječanj – lipanj 2019. godina
 12. Ostalo

 

 MATERIJALI (Dropbox poveznica)

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić