Novosti i informacije

06.07.2010

Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi u 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email : lepoglava@lepoglava.hr


Gradonačelnik
Klasa:320-19/10-01/1
Urbroj:2186/016-01-10-4
Lepoglava, 02.07.2010. godine


Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava pomoći u poljoprivredi u 2010. godini („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 17/10), gradonačelnik Grada Lepoglave raspisuje

NATJEČAJ
ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI U POLJOPRIVREDI U 2010.


I. PREDMET NATJEČAJA I UVJETI:

1. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima: (Obrazac 1)
1.1. investicije u sustave izgnojavanja u štalama i skladištenje stajnjaka,
1.2. investicije u prostore i opremu za mužnju i opremu za čuvanje mlijeka (laktofrizi i dr.) i adaptaciju objekata za namjenu proizvodnje mlijeka i držanja mliječnih krava,krmača, svinja i peradi
1.3. investicije u skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda.

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:
- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) te čiji nositelji i članovi imaju prebivalište na području Grada Lepoglave i vlasnici su odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata na području Grada Lepoglave i bave se poljoprivrednom proizvodnjom
- da podnositelj prijave na natječaj u trenutku podnošenja zahtjeva ima minimalno 1 kravu i/ili 4 krmače i/ili 30 tovljenika, i/ili 150 purana, i/ili 600 kokoši nesilica i/ili 3000 brojlera ( za pomoć pod točkom 1.2.)
- da podnositelj prijave na natječaj ima podmirene sve financijske obveze prema Gradu Lepoglavi
- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja pozitivno procijenjen od Povjerenstva za dodjelu pomoći


2. Prerada poljoprivrednih proizvoda i njihovo trženje: (Obrazac 2)
2.1. dorada, prerada, opremanje i pakiranje poljoprivrednih proizvoda,
2.2. registracija i opremanje objekata za punjenje i pakiranje meda,
2.3. registracija i opremanje farmi i/ili objekata za obradu, preradu i uskladištavanje proizvoda životinjskog podrijetla


Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:
- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) te čiji nositelji i članovi imaju prebivalište na području Grada Lepoglave i vlasnici su odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata na području Grada Lepoglave i bave se poljoprivrednom proizvodnjom
- da podnositelj prijave na natječaj ima podmirene sve financijske obveze prema Gradu Lepoglavi
- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja pozitivno procijenjen od Povjerenstva za dodjelu pomoći


3. Udruživanje poljoprivrednika:
3.1. sufinanciranje programa udruga poljoprivrednih proizvođača (Obrazac 3a)
3.2. pomoć novoosnovanim zadrugama registriranim za obavljanje poljoprivredne djelatnosti za registraciju i početni rad u godini osnivanja zadruge (Obrazac 3b)

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći udrugama:
- da je podnositelj prijave na natječaj udruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem na području grada Lepoglave
- da je u godišnjem programu udruge naveden točno određeni cilj i sadržaj, te da je specificiran detaljni troškovnik izvođenja programa

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći zadrugama:
- da je podnositelj prijave na natječaj zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja ima sjedište na području grada Lepoglave ili čijih 50% članova ima prebivalište ili sjedište na području grada Lepoglave
- da podnositelj prijave ima usvojen plan i program rada zadruge sa točno definiranim ciljem i sadržajem izvršenja programa


4. Promocija poljoprivrednih proizvoda:
4.1. promocija poljoprivrednih proizvoda kroz nastupe na sajmovima i manifestacijama (Obrazac 4a)
4.2. organiziranje manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda, te popularizaciju tradicionalnih poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti (Obrazac 4b)


Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:
- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) te čiji nositelji i članovi imaju prebivalište na području Grada Lepoglave i vlasnici su odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata na području Grada Lepoglave i bave se poljoprivrednom proizvodnjom
- da je podnositelj prijave na natječaj udruga poljoprivrednih proizvođača ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem na području Grada Lepoglave organizator manifestacija i događanja te da se manifestacija ili događanje organizira na području grada Lepoglave (za pomoć iz točke 4.2.)


5. Pokretanje i unapređenje proizvodnje iz plastenika i staklenika: (Obrazac 5)
5.1. nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika i staklenika
5.2. nabava novih ili rekonstrukcija postojećih sustava za grijanje i navodnjavanje
5.3. nabava folije za postojeće staklenike/plastenike
5.4. nabava sadnica i sadnog materijala


Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:
- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje djeluju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) te čiji nositelji i članovi imaju prebivalište na području Grada Lepoglave i vlasnici su odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata na području Grada Lepoglave i bave se poljoprivrednom proizvodnjom i/ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem na području Grada Lepoglave
- da podnositelj prijave na natječaj obavlja ili ima namjeru obavljati poljoprivrednu proizvodnju u zatvorenom sustavu plastenika i staklenika većih od 80 m2 na više i to za proizvodnju povrća, voća, ljekovitog bilja, cvijeća i sl.
- da podnositelj prijave na natječaj ima podmirene sve financijske obveze prema Gradu Lepoglavi
- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja pozitivno procijenjen od Povjerenstva za dodjelu pomoći


6. Poticanje voćarstva, vinogradarstva i povrtlarstva:
6.1. proizvodnja jabučastog, koštuničavog, jagodičastog i jezgričavog voća (Obrazac 6a, Obrazac 7)
6.2. proizvodnja vinskog i stolnog grožđa (Obrazac 6b, Obrazac 7)
6.3. proizvodnja povrća na otvorenom prostoru (Obrazac 6c, Obrazac 7)
6.4. proizvodnja poljoprivrednih kultura za preradu u finalne proizvode (Obrazac 6d, Obrazac 7)
6.5. sjemenarstvo (Obrazac 6e, Obrazac 7)
6.6. ekološka proizvodnja (Obrazac 6f, Obrazac 7)

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:

- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje djeluju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) te čiji nositelji i članovi imaju prebivalište na području Grada Lepoglave i vlasnici su odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata na području Grada Lepoglave i bave se jednim od oblika proizvodnje iz točke 6.1.- 6.6.
- da se podnositelj prijave bavi proizvodnjom jabučastog, koštunićavog, jagodičastog i jezgričavog voća na površini od najmanje 1000 m2 (za pomoć pod točkom 6.1.)
- da se podnositelj prijave bavi vinogradarskom proizvodnjom i ima zasađene vinske i stolne sorte na površini od najmanje 2500 m2 te da su te površine vinograda upisane u Upisnik proizvođača grožđa (za pomoć iz točke 6. 2. )
- da se podnositelj prijave bavi intenzivnom proizvodnja povrća na otvorenoj površini od najmanje 2000 m2 (za pomoć pod točkom 6. 3.)
- da je podnositelj prijave bavi proizvodnjom poljoprivrednih kultura (voće, povrće) i preradom u finalne proizvode u domaćinstvu po određenoj recepturi (za pomoć pod točkom 6.4.)
- da je podnositelj prijave proizvođač sjemenskog usjeva na površini od najmanje 1 000 m2, da je registriran za djelatnost proizvodnje sjemena i upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena (za pomoć pod točkom 6.5.)
- da se podnositelj prijave bavi ekološkom proizvodnjom ljekovitog bilja na površini od najmanje 1000 m2 , da je upisan u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te posjeduje potvrdnicu o sukladnosti s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju ili potvrdu ovlaštene nadzorne stanice o statusu prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji ( za pomoć iz točke 6.6.)
- da podnositelj prijave na natječaj ima podmirene sve financijske obveze prema Gradu Lepoglavi
- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja pozitivno procijenjen od Povjerenstva za dodjelu pomoći


II. Pravo na pomoći iz ovog natječaja ne mogu ostvariti korisnici koji su tijekom 2010. godine ostvarili pravo na bespovratne pomoći ili druge oblike poticaja ili potpora od Grada Lepoglave po bilo kojoj osnovi.

III. Korisnik sredstava može ostvariti bespovratnu pomoć samo za jedan oblik (vrstu) pomoći, a najviši ukupni iznos pomoći po jednom korisniku može iznositi 15.000,00 kuna.

IV. Prijave na natječaj podnose se na obrascu kojeg se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati ili na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr).
Uz prijavu se prilaže dokumentacija popisana na obrascu.

V. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima.

Obrasci prijava s dokumentacijom podnose se poštom na adresu: Grad Lepoglava, Povjerenstvo za dodjelu pomoći, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, ili se neposredno predaju radnim danom u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave na navedenoj adresi.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom oblika pomoći na koji se prijavi odnosi i naznakom „ne otvaraj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

VI. Pristigle prijave na natječaj razmatra Povjerenstvo za dodjelu pomoći te predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli pomoći. Na temelju Odluke o dodjeli pomoći odobrena sredstva pomoći će se korisnicima isplaćivati na temelju sklopljenog ugovora o korištenju sredstava.


GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl.ing.
Poslovni plan