Novosti i informacije

29.12.2009

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2009/10.

Na temelju odredbe članka 3. Odluke o stipendijama studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 56/09), gradonačelnik Grada Lepoglave raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2009/10.

I.

Gradonačelnik Grada Lepoglave odobrava u akademskoj godini 2009/10. slijedeći broj stipendija:

a) po osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju - 17 stipendija

b) po osnovi deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave - 3 stipendije

diplomirani inženjer građevine
inženjer građevine
diplomirani inženjer arhitekture
diplomirani inženjer strojarstva
inženjer strojarstva
diplomirani inženjer elektrotehnike
magistar farmacije
doktor medicine i stomatologije
psiholog
diplomirani knjižničar
profesor stranih jezika – engleski i njemački jezik
profesor matematike
profesor fizike
II.

Student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije po osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju i prijavu za dodjelu stipendije s osnova deficitarnih zanimanja, a uzet će se u obzir ona koja je povoljnija za studenta.


III.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti:

koji su državljani Republike Hrvatske,
koji su redovni studenti I. godine studija i nadalje, time da se studenti koji podnose prijavu za dodjelu stipendije s osnova deficitarnog zanimanja moraju školovati na visokim učilištima za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave, navedenih u točci I. pod b) ovog Natječaja
koji imaju prebivalište na području Grada Lepoglave najmanje 3 godine prije raspisivanja natječaja,
koji nisu korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi odnosno od strane drugih davatelja stipendija.
IV.

Stipendija studentima Grada Lepoglave dodjeljuje se za studentsku godinu 2009/10, računajući od 01. listopada 2009. do 30. lipnja 2010. godine.
Mjesečni iznos stipendije po korisniku iznosi 500,00 kuna.

V.

Uz prijavu za dodjelu stipendija, potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

potvrdu visokog učilišta o redovitom upisu u akademsku godinu 2009/10.
preslike svjedodžbi za sva četiri završena razrede srednje škole (za studente prve godine studija)
prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija ( za studente druge i slijedeće godine studija
dokaze o sudjelovanju i dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim, državnim i
međunarodnim natjecanjima, rektorovoj nagradi te drugim značajnim uspjesima, rezultatima i
nagradama tijekom studija
presliku domovnice
uvjerenje o prebivalištu izdanu od Policijske postaje Ivanec
potvrdu o mjesečnim primanjima članova obitelji za posljednja 3 mjeseca koja prethode
raspisivanju natječaja (za zaposlene od poslodavca ovjerena PK kartica, za umirovljenike
preslika odreska o isplati mirovine, za nezaposlene koji primaju naknadu potvrda o isplaćenoj
naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, za obrtnike uvjerenje Porezne uprave o ostvarenim
prihodima u 2008. godini, za osobe koje u domaćinstvu ne ostvaruju nikakva primanja izjava
dana Jedinstvenom upravnom odjelu).
pisana izjava o broju članova kućanstva (obrazac u Narodnim novinama)
pisana izjava studenta da nije korisnik drugih stipendija
VI.

Prijave kandidata dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u tjedniku «Varaždinske vijesti» na adresu: Grad Lepoglava, s naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Lepoglave“, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava.


VII.

O dodjeli stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđivanjem liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije.
Lista kandidata za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na raspisani natječaj.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik Grada Lepoglave koji donosi konačnu odluku.


VIII.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije, sklapa se ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije sukladno odredbama Odluke o stipendijama studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 56/09).

IX.

Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendija mogu se dobiti na broj telefona 042/770-421 ili 042/770-413.


GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2009/10.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE