Novosti i informacije

11.01.2011

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave

I.

Gradonačelnik Grada Lepoglave odobrava u akademskoj godini 2010/11. slijedeći broj stipendija:

a) po osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju - 25 stipendija

b) po osnovi deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave - 5 stipendija
- diplomirani inženjer građevine
- inženjer građevine
- diplomirani inženjer arhitekture
- diplomirani inženjer strojarstva
- inženjer strojarstva
- diplomirani inženjer elektrotehnike
- magistar farmacije
- doktor medicine i stomatologije
- psiholog
- diplomirani knjižničar
- profesor stranih jezika – engleski i njemački jezik
- profesor matematike
- profesor fizike
- profesor kineziologije

II.

Student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije po osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju i prijavu za dodjelu stipendije s osnova deficitarnih zanimanja, a uzet će se u obzir ona koja je povoljnija za studenta.

III.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti:
1. koji su državljani Republike Hrvatske,
2. koji su redovni studenti I. godine studija i nadalje, time da se studenti koji podnose prijavu za dodjelu stipendije s osnova deficitarnog zanimanja moraju školovati na visokim učilištima za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave, navedenih u točci I. pod b) ovog Natječaja
3. koji imaju prebivalište na području Grada Lepoglave najmanje 3 godine prije raspisivanja natječaja,
4. koji ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi odnosno od strane drugih davatelja stipendija.

IV.

Stipendija studentima Grada Lepoglave dodjeljuje se za studentsku godinu 2010/11, računajući od 01. listopada 2010. do 30. lipnja 2011. godine.
Mjesečni iznos stipendije po korisniku iznosi 500,00 kuna.

V.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije studentima su:
- obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Lepoglave (koja se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – www.lepoglava.hr ili osobno na adresi Jedinstveni upravni odjel
- potvrdu visokog učilišta o redovitom upisu u akademsku godinu 2010/11.
- preslike svjedodžbi za sva četiri završena razrede srednje škole (za studente prve godine studija)
- prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija ( za studente druge i slijedeće godine studija)
- dokaze o dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima,
rektorovoj nagradi te drugim značajnim uspjesima, rezultatima nagradama i priznanjima tijekom studija
- presliku domovnice
- uvjerenje o prebivalištu izdanu od Policijske postaje Ivanec
- potvrdu o mjesečnim primanjima članova obitelji za posljednja 3 mjeseca koja prethode
raspisivanju natječaja – listopad, studeni i prosinac 2010. godine (za zaposlene od poslodavca ovjerena PK 1 kartica, za umirovljenike preslika odreska o isplati mirovine, za nezaposlene koji primaju naknadu
potvrda o isplaćenoj naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, za obrtnike uvjerenje Porezne uprave o ostvarenim prihodima u 2010. godini, za osobe koje u domaćinstvu ne ostvaruju nikakva primanja izjava
dana Jedinstvenom upravnom odjelu
- pisana izjava o broju članova kućanstva (obrazac se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – www.lepoglava.hr ili osobno na adresi Jedinstveni upravni odjel)
- pisana izjava studenta da nije korisnik drugih stipendija (obrazac se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – www.lepoglava.hr ili osobno na adresi Jedinstveni upravni odjel)

VI.

Prijave kandidata dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u tjedniku «Varaždinske vijesti» na adresu: Grad Lepoglava, s naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Lepoglave“, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava.


VII.

O dodjeli stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđivanjem liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije.
Lista kandidata za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na raspisani natječaj.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik Grada Lepoglave koji donosi konačnu odluku.


VIII.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije, sklapa se ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije sukladno odredbama Odluke o stipendijama studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 56/09).

IX.

Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendija mogu se dobiti na broj telefona 042/770-421 ili 042/770-413.

Natječaj objavljen u tjedniku "Varaždinske vijesti" broj 3445 od 11.01.2011. godine.


GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.OBRASCI:
Natječaj
Obrazac prijave
Obrazac o nekorištenju druge stipendije
Obrazac izjave o članovima kućanstva