Novosti i informacije

20.01.2010

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove „Gradska knjižnica Lepoglava“

Za ravnatelja javne ustanove „Gradska knjižnica Lepoglava“ može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
stručne, radne i organizacijske sposobnosti
najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz ovog natječaja, za ravnatelja se može imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi.

Kandidati su uz zamolbu dužni priložiti:

dokaz o stručnoj spremi
presliku radne knjižice
presliku domovnice
potvrdu da se ne vodi kazneni postupak u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
životopis s opisom dosadašnjeg rada
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Gradsko vijeće Grada Lepoglave, Odbor za izbor i imenovanje, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Lepoglava – ne otvarati“.


Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Lepoglava donosi Gradsko vijeće grada Lepoglave

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LEPOGLAVE

Novi natječaj, je objavljen u NN od 20.01.2010

Tekst natječaja

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE