Novosti i informacije

12.01.2011

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove "Gradska knjižnica Lepoglava"

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove „Gradska knjižnica Lepoglava“ jedan izvršitelj, puno radno vrijeme

Za ravnatelja javne ustanove „Gradska knjižnica Lepoglava“ može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti
• najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci

Kandidati su uz zamolbu dužni priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu (presliku radne knjižice)
- presliku domovnice
- potvrdu da se ne vodi kazneni postupak u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
- životopis s opisom dosadašnjeg rada

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Gradsko vijeće Grada Lepoglave, Odbor za izbor i imenovanje, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Lepoglava – ne otvaraj“.

Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Lepoglava donosi Gradsko vijeće Grada Lepoglave.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.GRADSKO VIJEĆE GRADA LEPOGLAVE

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 03/11 od 05.01.2011. godine.