Novosti i informacije

08.11.2011

NATJEČAJ za korištenje obnovljivih izvora energije na području Grada Lepoglave-DIZALICE TOPLINE

Javno prikupljanje prijava za sufinanciranje Grada Lepoglave u sufinanciranju projekta
KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZIČKIH OSOBA ZA 2011. GODINU


1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je javno prikupljanje prijava za sufinanciranje nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na području Grada Lepoglave (dalje u tekstu: Grad). Pod sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije koji se sufinanciraju smatraju se isključivo geotermalne dizalice topline, detaljno opisane u Pravilniku o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Gradu Lepoglavi za 2011.godinu (dalje u tekstu: Pravilnik). Pravilnik se nalazi na Internet stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr

Cilj ovog Natječaja je ugradnja geotermalnih dizalica topline za grijanje i hlađenje te pripremu tople vode u 3 kućanstva na području Grada Lepoglave

Troškovi opreme i ugradnje navedenog sustava u kućanstvima sufinancirati će se s nepovratnim sredstvima u sljedećem omjeru: FZOE – 36%, Grad Lepoglava - 10% , ali ne više od 40.000 kuna po projektu (FZOE – 30.000,00 kuna, Grad Lepoglava 10.000,00 kuna) uključujući PDV, sve u skladu sa Pravilnikom.
Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove nabave i ugradnje nastale nakon datuma objave ovog Natječaja.


2. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI

Uvjeti koje Podnositelj prijava mora udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status korisnika sredstava:
• Punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Lepoglave (izuzetak su novogradnje gdje nije nužno imati prebivalište u Gradu Lepoglavi do trenutka stavljanja u funkciju objekta na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije)
• Objekt na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije mora se nalaziti na području Grada Lepoglave
• Posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (izuzetak su novogradnje gdje je dovoljan vlasnički list za građevinsko zemljište)
• Posjedovanje odgovarajućeg akta kojim se dopušta građenje za objekt na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. Godine
• Prihvaćanje općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sustava za koje se odobravaju sredstva Grada Lepoglave sukladno ovom Natječaju (opći uvjeti nalaze se na Internet stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr)

3. UVJETI PRIJAVE NA NATJEČAJ – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijava na Natječaj moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:
• Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje
• Presliku osobne iskaznice
• Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana
• Presliku vlasničkog lista za objekt, odnosno za građevinsko zemljište na kojem se objekt gradi, ne starije od 30 dana (izuzetak su novogradnje gdje je dovoljan vlasnički list za građevinsko zemljište na kojem se gradi objekt u kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije)
• Presliku rješenja o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti odnosno potvrdu glavnog projekta ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta u koji se ugrađuje sustav ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15.veljače 1968.godine

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.

4. NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE

Prijava na Natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, na adresu:

GRAD LEPOGLAVA
A.Mihanovića 12
42250 Lepoglava
uz naznaku: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZIČKIH OSOBA U GRADU LEPOGLAVI ZA 2011. GODINU. – Ne otvaraj

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave Natječaja u Varaždinskim vijestima.
Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.

5. KRITERIJI ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA I OBRADA PRIJAVA

Uz zadovoljenje uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema kriterijima iz Pravilnika. Sve potpune i pravovremeno podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere.
Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Grada Lepoglave, Agencije za razvoj Varaždinske županije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će Gradonačelnik Grada Lepoglave o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana sjednice Povjerenstva. Rezultati Natječaja biti će također objavljeni i na službenim Internet stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr.

6. ISPLATA SREDSTAVA

Na osnovu odluke o izboru korisnika sredstava, Grad Lepoglava će svim odabranim korisnicima izdati Vrijednosni kupon. Nakon izvedene ugradnje korisnik će predati Vrijednosni kupon izvođaču radova koji je dužan umanjiti iznos računa za vrijednost Vrijednosnog kupona (FZOE – 36%, Grad Lepoglava - 10% , ali ne više od 40.000 kuna po projektu (FZOE – 30.000,00 kuna, Grad Lepoglava 10.000,00 kuna) uključujući PDV). Taj dio troška izvođač radova će na računu naznačiti kao subvenciju Grada Lepoglave i ona će biti uplaćena na žiro račun izvođača radova po:
• Predanom zahtjevu za povrat sredstava
• Dostavljenom Vrijednosnom kuponu
• Dostavljenom računu i zapisniku o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova
• Dostavljenoj kopiji popunjenog i ovjerenog garantnog lista sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
• Primitku zapisnika i pregledu sustava od strane predstavnika Agencije za razvoj Varaždinske županije i Grada Lepoglave
u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije.

Proces ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nadgledat će i pratiti stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Grada Lepoglave kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid u izvornom primjerku dokumentaciju iz točke 3. ovog Natječaja.
Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove nabave opreme i izvođenje potrebnih radova na ugradnji sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nastalih nakon datuma javne objave ovog Natječaja.
Pod sustavom za korištenje obnovljivih izvora energije koji se subvencionira ovim Natječajem smatra se isključivo sustav geotermalne dizalice topline za grijanje i hlađenje te pripremu tople vode koji se sastoji od slijedećih komponenti:
• Kolektorskog polja ili sonde kao primarnog kruga sustava
• Dizalice topline i toplinskog spremnika za pripremu potrošne tople vode
• Sustava za hlađenje
• Potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta)

Ovim Natječajem nije propisana kvaliteta i proizvođač opreme.
Odabrani korisnik sredstava dužan je najkasnije u roku od 150 dana od dana primljene obavijesti o odabiru korisnika sredstava realizirati ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za kojeg se prijavio na ovaj Natječaj te predati Zahtjev za povrat sredstava. U suprotnom, smatrat će se da je odustao od ugradnje sustava, a sukladno listi prednosti za dodjelu sredstava odabrati će se prvi idući podnositelj prijave koji će biti obvezan mjeru provesti u prethodno navedenom roku.

7. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je u Varaždinskim vijestima i službenim Internet stranicama Grada Lepoglave. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu Lepoglavi da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim Internet stranicama Grada Lepoglave te u drugim izvještajima.
Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje može se dobiti na Internet stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr ili u Gradu Lepoglavi u Odsjeku za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Internet stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr, u Gradu Lepoglavi u Odsjeku za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju, te na info telefonu 042/494-313 ili na dizalice.topline@lepoglava.hr


GRAD LEPOGLAVA

NATJEČAJ
PRAVILNIK
PRIJAVNI OBRAZAC
ZAHTJEV ZA POVRAT SREDSTAVA