Novosti i informacije

19.07.2017

Novi rok za legalizaciju zgrada

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17)  ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.

Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala do 21. lipnja 2011.godine tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011.  godine.

Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. godine neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.

Zahtjev i uz njega pripadajuća dokumentacija predaju se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije sa sjedištem u Varaždinu i Ispostavama Ivanec, Novi Marof i Ludbreg, nadležnim za izdavanje akata za gradnju na području kojeg se nalazi građevina koja se legalizira.

OBRASCI/ZAHTJEVI