Novosti i informacije

27.09.2016

NOVO - Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Lepoglavi

 

NOVO - POZIV NA INTERVJU

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Lepoglavi za 2016. godinu (Klasa:112-09/16-01/1, Urbroj:2186/016-01-16-1 od 27.06.2016. godine), Grad Lepoglava raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU LEPOGLAVI

- za slijedeća radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave:

1. stručni suradnik za turizam i međunarodnu suradnju u Odsjeku za gospodarstvo,
turizam i međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj

Stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik prirodne, tehničke, ekonomske, pravne ili druge društvene struke

2. administrativni tajnik gradonačelnika u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti
– 1 izvršitelj

Stručno znanje: srednja stručna sprema ekonomske ili druge struke društvenih znanosti

3. komunalni redar u Odsjeku za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša
- 1 izvršitelj

Stručno znanje: srednja stručna sprema građevinske ili druge tehničke struke

Uvjeti za prijam:
Osim uvjeta tražene struke i stupnja obrazovanja, kandidati/kinje moraju zadovoljavati i slijedeće uvjete:
a) da su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,
b) da nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju
c) da ne postoje zapreke za prijam u službu, utvrđene odredbom članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11).

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju pisanu prijavu (u kojoj je potrebno navesti osobne podatke i to ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu) te slijedeće priloge:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome ili drugi odgovarajući dokaz)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije
od 3 mjeseca
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN broj 86/08 i 61/11)
- uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- dokaz o tome da kandidati/kinje nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis podataka iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz da nemaju radnog staža odnosno kandidati/kinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, dužni su i o tome dostaviti dokaz npr. potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz).

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti i radno mjesto na koje se osoba prijavljuje.
Na javni poziv mogu se pod jednakim uvjetima javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijam kandidata po ovom Javnom pozivu provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.
Kandidati/kinje čije su prijave pravodobne, sadrže svu traženu dokumentaciju i zadovoljavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva, pozvat će se na razgovor putem objave na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr), najmanje 5 dana prije održavanja.
Odluku o izboru kandidata/kinja donosi gradonačelnik Grada Lepoglave. Kandidati koji budu odabrani bit će predloženi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a ugovor će biti sklopljen s onim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.
Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno predaju na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Ne otvaraj – Javni poziv – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.
Rok za prijave kandidata/kinja je 21.09.2016. godine.
Javni poziv bit će objavljen na internetskoj stranici Grada Lepoglave.

GRAD LEPOGLAVA

 

JAVNI POZIV

IZJAVA - prilog prijavi

NOVO - POZIV NA INTERVJU