Novosti i informacije

11.07.2010

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
A. Mihanovića 12


KLASA: 363-01/10-01/2
URBROJ: 2186/016-03-10-3

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Lepoglavi („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/10), gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje

OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području grada Lepoglave

1. Davatelj koncesije:
a) Naziv: Grad Lepoglava
b) Adresa: Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava
c) Telefonski broj: 042 770 411
d) Broj faksa: 042 770 419
e) Adresa e-pošte: lepoglava@lepoglava.hr

2. a) Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada Lepoglave

b) Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave, što podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje

c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje grada Lepoglave

d) Rok trajanja koncesije: 5 godina od dana potpisivanja ugovora

3. a) Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“

b) Adresa na koju se šalje ponuda: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, uz naznaku "ponuda za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova“, naznakom – „ne otvaraj" i adresom ponuditelja

c) Jezik i pismo na kojem ponuda mora biti napisana: hrvatski jezik i latinično pismo

4. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljavati ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

a) isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, kojom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom koncesije, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Traženi dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“.

b) izjava da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju,zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.

Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti starija od 30 dana do dana objave
obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“

- Obrazac Izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

c) potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta - dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.

d) BON-2/SOL-2 ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija, a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci dulje od 3 dana.

e) izjava odgovorne osobe ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarivanje koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih

f) popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije izvršenih u posljednje 3 godine s potvrdama o urednom ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovora strana (referentna lista obavljenih poslova)
5. Ostali prilozi: cjenik dimnjačarskih usluga

6. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od slijedećih kriterija:

a. kvaliteta usluge (cijena pružanja usluga - cjenik, broj ugovora o pružanja istovrsnih ili sličnih usluga prema referentnoj listi )
b. ponuđena naknada za koncesiju
c. sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije (broj zaposlenih, plan razvoja djelatnosti ponuditelja za razdoblje trajanja koncesije)
7. Jamstvo za ozbiljnost ponude:ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu do 500,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika

8. Vrsta postupka: otvoreni postupak

9. Datum otpreme obavijesti:ova obavijest je poslana na objavu „Narodnim novinama“ 01.07.2010. godine

10. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbi te podaci o rokovima za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javna nabave (Ulica kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb), a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana:

- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave
- primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude
- isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima, uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji.

11. Dokumentacija za nadmetanje može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili zatražiti u pisanom obliku na navedenu poštansku adresu.
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.


GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.
Obavijest objavljena u Narodnim novinama: broj 84 od 07.07.2010.