Novosti i informacije

17.06.2015

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13 i 33/13) i točke V. podtočke 5.i točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), gradonačelnik Grada Lepoglave na dana 17. lipnja 2014. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Grada LepoglaveČlanak 1.


Gordana Mošmondor, dipl.iur. iz Lepoglave, Ves 53, OIB: 17726656911, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave i imenovani službenik za informiranje Grada Lepoglave, imenuje se koordinatorom za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Lepoglave, s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.


Članak 2.


Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću osigurava provedbu postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) i odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13), a naročito:
- obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja programa i akata,
- provodi i organizira postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te priprema potrebnu dokumentaciju,
- brine o pravodobnoj objavi i provedbi postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
- surađuje sa službenicima koji rade na sadržaju programa i akata,
- osigurava da različiti timovi i odjeli koji rade na razvoju pojedinih programa i akata razumiju ulogu koordinatora za savjetovanje i redovito ga izvješćuju o planovima pokretanja savjetovanja o programima i aktima,
- komunicira s drugim koordinatorima savjetovanja i sudjeluje u razmjeni iskustava,
- surađuje s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske,
- prati provedbu savjetovanja i sudjeluje u vrednovanju učinka završenih postupaka savjetovanja radi dosezanja i oblikovanja viših standarda u praksi,
- oblikuje mišljenja, primjedbe, prijedloge i savjete o primjerenosti provedbe savjetovanja u pojedinim slučajevima, kao i metodama dobivanja povratnih informacija zainteresirane javnosti,
- oblikuje proces unutarnje komunikacije unutar Grada Lepoglave s ciljem prikupljanja obavijesti o novim programima i aktima za koje je moguće provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
- oblikuje informacije unutar Grada Lepoglave o mogućnostima izobrazbe i upoznavanja s novim trendovima i pozitivnom praksom na području vezanom uz savjetovanje,
- odgovara na upite i prigovore vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
- organizira ažuriranje sadržaja na mrežnim stranicama Grada Lepoglave vezano uz informacije o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću,
- priprema plan savjetovanja o određenom propisu,
- sudjeluje u stvaranju sustava praćenja djelotvornosti provedbe postupka savjetovanja i u razmjeni iskustava i u razmjeni iskustava i spoznaja između koordinatora i s drugim državnim tijelima,
- sastavlja izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću,
- sudjeluje u oblikovanju obrazloženja, očitovanja i sažetaka primjedbi (prihvaćenih i neprihvaćenih) nakon provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
- organizira objavu informacija i priopćenja za javnost o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
- surađuje s Uredom za udruge i Savjetom za razvoj civilnog društva vezano uz primjenu Kodeksa.


Članak 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

ODLUKA