Novosti i informacije

29.12.2009

Odluka o stipendijama studentima Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 9. sjednici održanoj 29.prosinca 2009. godine, donijelo je odluku o stipendijama studentima Grada Lepoglave

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija studentima s prebivalištem na području Grada Lepoglave.
Stipendiranje studenata po ovoj Odluci ostvaruje se po osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju te po osnovi deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave.

Članak 2.

Sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se u Proračunu Grada Lepoglave.
Broj i mjesečnu visinu stipendija po osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju te po osnovi deficitarnih zanimanja za svaku godinu određuje gradonačelnik Grada Lepoglave zaključkom.
Listu deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj donosi Gradsko vijeće Grada Lepoglave za svaku godinu.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju za svaku studentsku godinu putem natječaja kojeg raspisuje gradonačelnik.
Natječaj se objavljuje u tjedniku „Varaždinske vijesti“, na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Lepoglave.

Članak 4.

Natječaj sadrži:

broj i visinu stipendija po osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju,
broj i visinu stipendija za pojedina deficitarna zanimanja,
uvjete i kriterije za dodjelu stipendija,
prava i obveze davatelja i korisnika stipendija,
rok za podnošenje prijave,
popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu,
naziv tijela kojem se prijava podnosi.
Članak 5.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

da su državljani Republike Hrvatske,
da imaju prebivalište na području Grada Lepoglave najmanje 3 godine prije raspisivanja natječaja,
da su redovni studenti I. godine studija i nadalje, time da se studenti koji podnose prijavu za dodjelu stipendije s osnova deficitarnog zanimanja moraju školovati na visokim učilištima za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave,
da ne primaju stipendije po nekoj drugoj osnovi odnosno od strane drugih davatelja stipendija.
Članak 6.

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. ove Odluke utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje ima pet članova, i to:

1. Zamjenik/ca gradonačelnika,
2. Predsjednik/ca Gradskog vijeća,
3. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
4. Voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti,
5. Član Savjeta mladih Grada Lepoglave.

Članak 7.

Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom.
Student može podnijeti istodobno prijavu za dodjelu stipendije prema socijalno-ekonomskom statusu i uspjehu u učenju i prijavu za dodjelu stipendije s osnova deficitarnih zanimanja, a uzet će se u obzir ona koja je povoljnija za studenta.

Članak 8.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija na osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju su:

uspjeh u školovanju odnosno studiju,
postignuti izvannastavni rezultati odnosno rektorova nagrada te drugi značajniji rezultati i nagrade tijekom studija,
socijalni status ( ostvareni prihodi po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca koja prethode raspisivanju natječaja).

Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat slabijeg socijalnog statusa.
U prihode domaćinstva ne uračunavaju se prihodi s osnova obveze uzdržavanja djece, dječjeg
doplatka i socijalnih pomoći.

Članak 9.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija na osnovi deficitarnih zanimanja su:

uspjeh u školovanju odnosno studiju,
postignuti izvannastavni rezultati odnosno rektorova nagrada te drugi značajniji rezultati i nagrade tijekom studija.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, primijenit će se kriterij socijalnog statusa, koji se određuje u skladu sa člankom 10. toč.3. ove Odluke, a prednost ima kandidat slabijeg socijalnog statusa.

Članak 10.

Temeljem pristiglih prijava na natječaj i priložene dokumentacije vrši se bodovanje prema slijedećim kriterijima:

1) USPJEH U UČENJU
2) NATJECANJA I NAGRADE
3) SOCIJALNI STATUS

1.Uspjeh u učenju

A) srednja škola

ispod 4,5 0 BODOVA
4,5 4 BODA
4,6-4.7 6 BODOVA
4,8-5,0 9 BODOVA
B) fakulteti

ispod 3,5 0 BODOVA
3,5 7 BODOVA
3,6-4,0 9 BODOVA
4,1-4,5 12 BODOVA
4,6-5,0 16 BODOVA
2.Natjecanja i nagrade

A) učenika

županijska natjecanja(1-3 mjesto) 2 BODA
državna natjecanja 3 BODA
međunarodna natjecanja 5 BODOVA
B) studenata


-rektorova nagrada i drugi značajni uspjesi u području športa i umjetnosti na državnoj razini 6 BODOVA
-ostali značajni rezultati te dodijeljene
nagrade i priznanja tijekom studija 4 BODA

3.Socijalni status

A) Prosjek ukupnog prihoda po članu domaćinstva:

do 750,00 kuna 25 BODOVA
od 751,00 do 1.000,00 kuna 22 BODOVA
od 1.001,00 do 1.250,00 kuna 20 BODOVA
od 1.251,00 do 1.500,00 kuna 15 BODOVA
od 1.501,00 do 1.750,00 kuna 11 BODOVA
od 1.751,00 do 2.000,00 kuna 8 BODOVA
od 2.001,00 i više 0 BODOVA

B) student koji živi samo s jednim roditeljem (samohrani roditelj) 5 BODOVA


Članak 11.

Ukupni prihod domaćinstva utvrđuje se potvrdom o prihodima domaćinstva u protekla tri mjeseca koja prethode mjesecu raspisivanja natječaja.
Potvrde o prihodima domaćinstva kojima student dokazuje socijalni status je za zaposlene ovjerena PK 1 kartica izdana od poslodavca, za umirovljenike preslika odreska o isplati mirovine, za nezaposlene koji primaju naknadu potvrda o isplaćenoj naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, za obrtnike uvjerenje Porezne uprave o ostvarenim prihodima za godinu koja prethodi godini raspisivanja natječaja, a za osobe koje u domaćinstvu studenta nemaju nikakva primanja isto se dokazuje davanjem izjave Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave.

Članak 12.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendija u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na raspisani natječaj.
Lista kandidata za dodjelu stipendija Grada Lepoglave objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Lepoglave. Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik Grada Lepoglave.
Odluka gradonačelnika je konačna, protiv koje nije dopušten upravni spor.

Članak 13.

Iznimno, zbog naročito opravdanih razloga i posebnih okolnosti gradonačelnik može donijeti odluku o dodjeli stipendije i izvan kriterija utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 14.

Na temelju konačne odluke studenti kojima je dodijeljena stipendija s Gradom Lepoglava zaključuju Ugovor o korištenju stipendije za studentsku godinu za koju se provodi natječaj, a koji sadrži naročito:

ime odnosno naziv ugovornih strana,
naziv visokoškolske ustanove odnosno druge ustanove na kojoj se student školuje,
iznos stipendije,
vrijeme za koje se dodjeljuje stipendija,
okolnosti koje uvjetuju gubitak prava na daljnju isplatu,
način isplaćivanja dodijeljene stipendije,
način i uvjeti vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja uvjeta iz Ugovora,
druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 11.

Korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu ako samovoljno prekine studij.
Korisnik stipendije u prethodnoj studentskoj godini ne ostvaruje pravo prvenstva u natječajnom postupku o dodjeli stipendije za tekuću studentsku godinu.

Članak 12.

Stipendija Grada Lepoglave dodjeljuje se za tekuću studentsku godinu, odnosno za razdoblje od 1. listopada do 30. lipnja.

Članak 13.

Korisnik stipendije dužan je vratiti primljeni iznos stipendije ukoliko bez opravdanog razloga ne završi godinu za koju se stipendira, o čemu odluku donosi gradonačelnik Grada Lepoglave, na prijedlog Povjerenstva.
Stipendija se vraća u punom iznosu u kojem je primljena , u mjesečnim obrocima s obračunatom pripadajućom kamatom u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

Članak 14.

Sve poslove u svezi provođenja ove Odluke obavljati će Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave.

Članak 15.

Odobrene stipendije i pravni odnosi nastali na temelju odobrenih stipendija, rješavati će se prema odredbama dosadašnje Odluke.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o stipendijama studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 16/03 i 4/08).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije“.


Predsjednik Gradskog vijeća
Zorislav Rodek,dr.vet.med.


Odluka o stipendijama studentima Grada Lepoglave