Novosti i informacije

30.03.2018

Odluke i propisi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD LEPOGLAVU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 67/18)

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 67/18)

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (Narodne novine broj 94/13 i 73/17)

UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM (Narodne novine broj 50/17)

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 6/18)

ODLUKA O DODIJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 21/17)

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 40/15)

ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 40/15)

OBJAVA - ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 30/15)

ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJE ZA PRIVREMENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA PODRUČJE GRADA LEPOGLAVE („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14)

ODLUKA O SKLAPANJU SPORAZUMA O ISKAZIVANJU NAMJERE ZA OSIGURANJEM FUNKCIONIRANJA ZAJEDNIČKOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14)

SPORAZUM O ISKAZIVANJU NAMJERE ZA OSIGURANJEM FUNKCIONIRANJA ZAJEDNIČKOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA