Novosti i informacije

09.10.2017

OGLAS radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Lepoglave u 2017. godini

Temeljem odredbe članka 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 25/05, 23/06 i 39/09), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavljuje


O G L A S
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja
Grada Lepoglave u 2017. godini

I.

Priznanja Grada Lepoglave su javne pohvale za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, sporta, skrbi i zaštite prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti kao i poticanje aktivnosti koje su navedenome usmjerene.

II.

Javna priznanja Grada Lepoglave jesu :

1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Lepoglave (povelja Grada Lepoglave)

2. Nagrada Grada Lepoglave (plaketa)
- za životno djelo
- za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju
- za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu

III.

Počasnim građaninom Grada Lepoglave može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Grada Lepoglave te ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Grada Lepoglave s drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 


IV.

Nagrada Grada Lepoglave dodjeljuje se za iznimna dostignuća značajna za Grad Lepoglavu na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva i to za životno djelo, iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju te za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu.
Nagrada se može dodijeliti hrvatskim i stranim državljanima, pravnim osobama te udrugama u zemlji i inozemstvu.

V.

Javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno.

VI.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Lepoglave te gradonačelnik.

VII.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati:

- podatke o podnositeljima prijedloga,
- životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenu poslovanju,
- iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se pojedinac ili pravna osoba predlažu za dodjelu javnih priznanja,
- drugu odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, natjecateljski rezultati, nagrade i sl.)

VIII.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada 2017. godine, u pisanom obliku na adresu: Grad Lepoglava, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava (s naznakom „ za oglas – javna priznanja“) kao i u elektroničkom obliku na e-mail: lepoglava@lepoglava.hr.

 

Predsjednik Povjerenstva
za dodjelu javnih priznanja
Robert Dukarić