Novosti i informacije

04.03.2020

ZATVORENO: Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja izmjena Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2020. godinu

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: IZMJENE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU

Razlozi donošenja akta: Program se mijenja u dijelu koji se odnosi na prihvatljive troškove koji će biti relevantni kod apliciranja na Javni natječaj po Mjerama 1. i 2. Programa, budući da se želi omogućiti poduzetnicima da prijave i troškove koji su imali nakon 30. lipnja 2019. godine u odnosu na raniju odredbu prema kojoj su bili prihvatljivi samo troškovi nastali tijekom 2020. godine što bi ujedno omogućilo poduzetnicima da se na Javni natječaj jave početkom 2020. godine

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 10. ožujka 2020. godine do 12:00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Izmjena Programa mjera poticanja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2020. godinu, ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.