Novosti i informacije

13.11.2019

OTVORENO: Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O IZGLEDU SLUŽBENE ODORE TE IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE KOMUNALNOG REDARA

Razlozi donošenja akta: Razlog za donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara je da je odredbom članka 111. stavkom 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) propisano je da komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu te da izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara propisuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Oblik, sadržaj, način izdavanja i vođenja evidencije o službenoj iskaznici i oznaci komunalnog redara te način njihova korištenja je do sada bilo propisano Pravilnikom o iskaznici i oznaci komunalnog redara („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/10) kojeg je, temeljem tada važećih propisa, donio gradonačelnik Grada Lepoglave, pa je obzirom na navedenu zakonsku odredbu članka 111. Zakona o komunalnom gospodarstvu, nužno je propisati i utvrditi izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Lepoglave.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 12.12.2019. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – “Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara“, email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.