Novosti i informacije

15.11.2019

OTVORENO: Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedloga Odluke o komunalnom redu

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Razlozi donošenja akta: Razlog za donošenje Odluke o komunalnom redu proizlazi iz činjenice da je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) stupio na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine, a danom njegova stupanja na snagu prestao je važiti Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) pa je nužno donošenje Odluke o komunalnom redu u skladu s odredbama aktualnog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke o komunalnom redu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 12.12.2019. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – “Odluka o komunalnom redu“, email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.