Novosti i informacije

16.01.2017

Plan savjetovanja sa javnošću za 2017. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) i članka 36. Statuta Grada Lepoglave (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 6/13, 20/13, 33/13, 31/14) gradonačelnik Grada Lepoglave donosi

ZAKLJUČAK
o donošenu Plana savjetovanja sa javnošću za 2017. godinu

I.

Donosi se Plan savjetovanja sa javnošću za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan savjetovanja).
U Planu savjetovanja istaknuti su akti za koje se prije njihovog donošenja planira provođenje savjetovanja sa javnošću.
Plan savjetovanja sa javnošću u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka.

II.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave za provođenje savjetovanja sa javnošću sukladno odredbama Zakona i Statuta Grada Lepoglave, a na temelju Plana savjetovanja.

III.

Ovaj Plan savjetovanja stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Grada Lepoglave.

GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl.ing.

PLAN SAVJETOVANJA (.pdf)