Novosti i informacije

29.12.2017

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

 

Redni

broj

Naziv akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja

1.

Odluka o izmjenama Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Lepoglave

         ožujak 2018.

               30 dana

 2.

 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Lepoglave

          siječanj 2018.

               30 dana

3.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu

       siječanj 2018.

               30 dana

4.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

        ožujak 2018.

               30 dana

5.

Programi javnih potreba Grada Lepoglave za 2019. godinu

       prosinac 2018.

               30 dana

6.

Proračun Grada Lepoglave za 2019. godinu i projekcije Proračuna Grada Lepoglave za 2020.  i  2021.  godinu

 

       prosinac 2018.

               30 dana

7.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu

       prosinac 2018.

               30 dana

Plan savjetovanja za 2018 (.pdf)