Novosti i informacije

07.02.2019

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) i članka 36. Statuta Grada Lepoglave (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18) gradonačelnik Grada Lepoglave donosi

ZAKLJUČAK
o donošenu Plana savjetovanja sa javnošću za 2019. godinu

I.

Donosi se Plan savjetovanja sa javnošću za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan savjetovanja).
U Planu savjetovanja istaknuti su akti za koje se prije njihovog donošenja planira provođenje savjetovanja sa javnošću.

II.

Plan savjetovanja sa javnošću u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka.

 

III.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave za provođenje savjetovanja sa javnošću sukladno odredbama Zakona i Statuta Grada Lepoglave, a na temelju Plana savjetovanja.

 

IV.

Ovaj Plan savjetovanja stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Grada Lepoglave.

GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl.ing.

 

 

 PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 U 2019. GODINI

 

Redni

broj

Naziv akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja

1.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Lepoglave

lipanj 2019.

30 dana

 

   Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

ožujak 2019.

30 dana

3.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

siječanj 2019.

30 dana

4.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadi

siječanj 2019.

30 dana

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području  grada Lepoglave

ožujak 2019.

30 dana

6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu

lipanj  2019.

30 dana

7.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba donesenih uz Proračun za 2018. godinu

lipanj  2019.

30 dana

8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja    2019. godine

rujan 2019.

30 dana

9.

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave

lipanj  2019.

30 dana

10.

Proračun Grada Lepoglave za 2020. godinu i projekcije za 2021.  i  2022. godinu

studeni 2019.

30 dana

11.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020. do 2022. godine

studeni 2019.

30 dana

 

12.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu

studeni 2019.

30 dana

13.

Programi  javnih potreba Grada Lepoglave za 2020. godinu

studeni 2019.

30 dana

14.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu te Izmjena i dopuna  Programa javnih     

 potreba za 2019. godinu

 

prosinac 2019.

30 dana

Plan savjetovanja (.pdf)