Novosti i informacije

11.07.2017

Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama
prema Zakonu o lokalnim porezima

Poštovani,

dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/2016, dalje u tekstu Zakon o lokalnim porezima), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, a ukida komunalna naknada i porez na kuće za odmor.

Porez će se sukladno članku 30., a vezano uz članak 2. stavak 1. točke 13. i 14. Zakona plaćati za: stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostor (ljetne kuhinje, zimski vrtovi i sl.) te ostale prostore bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

Obzirom su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenje o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Lepoglave da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu odnosno katastarsku česticu

do 31. listopada 2017. godine

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor itd.) prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.lepoglava.hr, a mogu se preuzeti i osobno na adresi Grada Lepoglave.

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:
- osobno, predajom u pisarnici Grada Lepoglave, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati
- poštom, na adresu Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava ili
- elektroničkim putem na e-mail adresu:lepoglava@lepoglava.hr

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć u ispunjavanju obrazaca, slobodni ste nas kontaktirate na prethodno navedeni način ili broj telefona 042/770-424, 494-313 ili 494-306.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza utvrditi će se na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.


GRAD LEPOGLAVA
Jedinstveni upravni odjel

OBRAZAC - Neizgrađeno građevinsko zemljište (.doc)

OBRAZAC - Poslovni prostor (.doc)

OBRAZAC - Stambeni-privatni prostor (.doc)