Novosti i informacije

10.10.2018

Poziv na intervju za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Vezano uz Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Lepoglavi, Klasa:112-09/18-01/1, Urbroj:2186/016-01-18-1 od 25.9.2018. godine, objavljen na službenim stranicama Grada Lepoglave te oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 25.9.2018. godine, Grad Lepoglava objavljuje

POZIV NA INTERVJU

1. Razmatranjem prijava koje su pristigle na Javni poziv/ Oglas, utvrđeno je da su za radno mjesto stručni suradnik za turizam i međunarodnu suradnju u Odsjeku za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju pravodobnu i potpunu prijavu poslali te ispunjavaju sve tražene uvjete sljedeći kandidati:

    1. Hudinčec Sandra
    2. Kolarić Romana
    3  Laljek Lidija
    4. Salihi Patricija
    5. Šoštarek Lucija

2. Kandidati/kinje iz točke 1. pozivaju se na intervju radi utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva motivacije kandidata/kinja, koji će se održati dana

18. listopada 2018. godine (četvrtak) u 13:00 sati u prostorijama Grada Lepoglave, Gradska vijećnica, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Smatra se da je kandidat/kinja koji se navedenog dana ne odazove na razgovor, bez obzira na razloge, povukao/povukla prijavu na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Lepoglavi.

 

GRAD LEPOGLAVA

POZIV (.pdf)