Novosti i informacije

30.08.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18),  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 72/2019 od 31.7.2019. godine, za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: voditelj/ica Odsjeka za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Odsjeku za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati/kandidatkinje, koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Natječajem (prema abecednom redu prezimena):

1. ČUBAKOVIĆ ANTE

2. HOJSAK TOMISLAV

II. Kandidati iz točke I. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja za radno mjesto za koje su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, koje će se, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, održati dana 09. 2019. godine (utorak) u 9,00 sati.

Kandidati se naznačenog dana do naznačenog vremena trebaju okupiti u zgradi gradske uprave Grada Lepoglave, na adresi Antuna Mihanovića 12, Lepoglava, ispred prostorije Gradske vijećnice Grada Lepoglave, prizemlje.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta. Po dolasku na prethodnu provjeru znanja, od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 9,00 sati i ne pristupi prethodnoj provjeri znanja,  bez obzira na razloge,  povukao prijavu na natječaj.  

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi zakona navedenih u Obavijesti i uputama o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja, i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela.

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pismenom dijelu ostvariti najviše 10 bodova.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje, navedeni su u Obavijesti i uputama o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, koji su prethodno objavljeni na službenoj stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr).

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

III. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz općeg i 5 bodova iz posebnog dijela provjere znanja. Intervju će se provesti istoga dana i to 09. 2019. godine, nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova, s početkom u 10,15 sati.

Rezultati pisanog testiranja kao i raspored održavanja intervjua, biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, na adresi Antuna Mihanovića 12, Lepoglava, dana 10.09. 2019. godine najkasnije do 10,00 sati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. Na intervjuu kandidati mogu ostvariti maksimalno 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

IV. Ovaj Poziv objaviti će se na službenoj stranici Grada Lepoglave (lepoglava.hr) i oglasnoj ploči Grada Lepoglave.

    

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Maja Poje, dipl.iur.

POZIV (.pdf)