Novosti i informacije

18.09.2012

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI PUTEM PISANOG TESTIRANJA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email : lepoglava@lepoglava.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa:112-02/12-01/4
Urbroj:2186/016-01-12-6
Lepoglava, 18. rujna 2012.

Na temelju članka 20. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11), u svezi Javnog natječaja za imenovanje pročelnika /pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave (Klasa: 112-02/12-01/4, Urbroj: 2186/016-01-12-1) objavljenog u Narodnim novinama broj 96 od 22. kolovoza 2012. godine, web-stranicama i oglasnoj ploči Grada Lepoglave, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
PUTEM PISANOG TESTIRANJA


1. Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, održalo je dana 13. rujna 2012. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijavu koja je pristigla na Javni natječaj te je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat koji je podnio pravodobnu i potpunu prijave te koja ispunjava formalne uvjete propisane Natječajem:

1.IVICA RADANOVIĆ


2. Kandidat iz točke 1. poziva se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, koje će se, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, održati dana 26. rujna godine (srijeda) u 13,00 sati.


3. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidatkinju eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ukoliko se kandidat navedenog dana ne odazove do 13,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje, navedeni su u Obavijesti i uputama o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti, koje su prethodno objavljene na web – stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) i oglasnoj ploči.


4. Intervju se provodi ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.
Intervju će se provesti dana 26. rujna 2012. godine, neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova, s početkom u 14,15 sati.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Rezultati pismenog testiranja kao i rezultati intervjua bit će objavljeni istog dana (26. rujna 2012. godine) na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12.

5. Ovaj Poziv objavljuje se na službenoj stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) i oglasnoj ploči Grada Lepoglave.POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Predsjednik Povjerenstva