Novosti i informacije

14.09.2011

Poziv svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa u Proračun 2012.

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračuna Grada Lepoglave (registrirane udruge i dr. pravne osobe), da dostave prijedloge programa radi uvrštenja u Proračun Grada Lepoglave za 2012. godinu.

2. Prijava programa udruga podnosi se na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, i na internetskim stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr
Uz prijavu iz prethodnog stavka udruge su dužne dostaviti:
- izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2010. godine i siječanj – lipanj 2011. godine, s analizom izvršenja programa rada udruge
- preslika rješenja o registraciji udruge
- preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini
Ostali potencijalni korisnici Proračuna Grada Lepoglave dužni su u svojoj prijavi navesti programe/projekte koje planiraju provoditi u 2012. godini s naznakom planiranih (očekivanih) troškova za realizaciju istih i naznakom izvora financiranja (proračun Grada Lepoglave, Državni proračun, proračun dr. jedinica lokalne ili područne samouprave, ostali donatori i sponzori).

3. Prijave s nepotpunim podacima kao i one koje pristignu van roka za dostavu neće se razmatrati.

4. Rok za podnošenje prijava počinje teći prvog slijedećeg radnog dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči Grada Lepoglave, a ističe 14. listopada 2011. godine.

5. Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave ili poštom na adresu: GRAD LEPOGLAVA, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava (s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Grada Lepoglave za 2012. godinu“ ).

GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.


POZIV
PRIJAVA PROGRAMA
FINANCIJSKI PLAN