Novosti i informacije

20.09.2010

Poziv za prijavu programa za uvrštenje u proračun za 2011. godinu

Pozivaju se dosadašnji i potencijalni korisnici proračuna (registrirane udruge i dr. pravne osobe), da dostave prijedloge programa radi uvrštenja u Proračun Grada Lepoglave za 2011. godinu.

Prijava programa udruga podnosi se na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, i na internetskim stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr

Uz prijavu iz prethodnog stavka udruge su dužne dostaviti:
- izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2009. godine i siječanj – lipanj 2010. godine, s analizom izvršenja programa rada udruge
- preslika rješenja o registraciji udruge
- preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini

Ostali potencijalni korisnici Proračuna Grada Lepoglave dužni su u svojoj prijavi navesti programe/projekte koje planiraju provoditi u 2011. godini s naznakom planiranih (očekivanih) troškova za realizaciju istih i naznakom izvora financiranja (proračun Grada Lepoglave, Državni proračun, proračun dr. jedinica lokalne ili područne samouprave, ostali donatori i sponzori).

Prijave s nepotpunim podacima kao i one koje pristignu van roka za dostavu neće se razmatrati.Rok za podnošenje prijava počinje teći prvog slijedećeg radnog dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči Grada Lepoglave, a ističe 15. listopada 2010. godine.
Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave ili poštom na adresu: GRAD LEPOGLAVA, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava (s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Grada Lepoglave za 2011. godinu“ ).

Poziv za prijavu programa
Obrazac - prijava programa
Obrazac - financijski plan