Novosti i informacije

01.01.2014

Savjet Mladih

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU

Napomena: Svi dokumenti su pod sekcijom dokumenti ispod sadržaja.

Gradonačelnik grada Lepoglave u skladu sa odredbom članka 19. stavka 6. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14) objavljuje Izvještaj o radu Savjeta mladih grada Lepoglave za 2014. godinu, prihvaćen na 16. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave održanoj 05.03.2015. godine.  IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU

U Savjet mladih Grada Lepoglave imenuje se:

1. MARTINA LONČAREK, Donja Višnjica 39, Lepoglava
    Zamjenik: KRUNOSLAV JAKOPIČEK, Donja Višnjica 140, Lepoglava

2. TOMISLAV FUNDA, Sestranec 37, Lepoglava
    Zamjenik: DAVOR PRAŠNIČKI, Zlogonje 14, Lepoglava

3. DARIJA ROGINA, Augusta Šenoe 4, Lepoglava
    Zamjenik: ALEN MAĐAR, Patačićeva 10, Lepoglava

4. DARIO MAĐAR, Očira 21a, Lepoglava
    Zamjenik: SILVIJA KOŠĆEC, Braće Radića 62

5. VINKO STRUPAR, Kameničko Podgorje 44, Lepoglava
    Zamjenik: MIHAELA GRD, Kamenički Vrhovec 55f, Lepoglava

6. NIKOLINA ŠPAC, Antuna Mihanovića 10, Lepoglava
    Zamjenik: VALNEA ŠTEFANEK, A. Stepinca 11, Lepoglava

7. MARIO ŽULIČEK, Čret 26, Lepoglava
    Zamjenik: VIKTORIJA HEHET, Gečkovec 3, Lepoglava


Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih

Članovi Savjeta mladih imenuju se na vrijeme od 3 (tri) godine