Novosti i informacije

31.01.2016

Unutarnje ustrojstvo

Prema Odluci o upravnim tijelima Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 25/10 i 34/12), za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Lepoglave te prenijetih poslova državne uprave ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel općenito:
- prati stanje u djelatnostima iz samoupravnog djelokruga Grada,
- priprema i predlaže nacrte odluka i drugih općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik,
- organizira i neposredno obavlja i izvršava odluke, druge opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća i gradonačelnika,
- prati stanje u djelatnostima iz samoupravnog djelokruga Grada u područjima za koja su osnovana i predlaže mjere za poboljšanje stanja, i to naročito u poslovima lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a odnose se na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu
potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu,
- poduzima mjere za dobro gospodarenje imovinom Grada u skladu s propisima,
- rješava o pravima i obvezama građana i drugih osoba u skladu sa zakonom,
- surađuje s tijelima državne uprave, Županije, susjednih gradova i općina radi usklađivanja zajedničkih interesa i stajališta,
- surađuje s udrugama, građanima i drugim osobama u cilju što boljeg ostvarivanja njihovih prava i obveza i obavljaju i druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcija Grada u skladu s propisima,
- obavlja i druge poslove u skladu s odredbama zakona, Statutom, te odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.


U okviru Jedinstvenog upravnog odjela kao unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga osnovani su:

1.  Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 
2. Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša
3. Odsjek za proračun i financije
4. Odsjek za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju