Novosti i informacije

20.11.2017

ZATVORENO: Javni poziv sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave

Nacrt akte na koji se savjetovanje odnosi: NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA LEPOGLAVE

Razlozi donošenja akta: Odredba članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13 i 51/13)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 13. prosinca 2017. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o stipendijama“
email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.