Novosti i informacije

16.11.2017

ZATVORENO: Javni poziv sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa u vatrogastvu, civilnog zaštiti i udruga građana za 2018. godinu


Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI I UDRUGA GRAĐANA ZA 2018. GODINU 

Razlozi donošenja akta: Odredbe Zakona o vatrogastvu, razvoj sustava civilne zaštite kao i osiguravanje sredstava za provođenje Javnog natječaja za financiranje programa/projkata udruga

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa Programom u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2018. godinu

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 14. prosinca 2017. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2018. godinu , ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.