Novosti i informacije

24.02.2020

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2020. godinu

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU

Razlozi donošenja akta: Temelj za donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2020. godinu je Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 31/14), Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Varaždinske županije za 2020. godinu (KLASA: 214-01/20-01/1, URBROJ: 2186/1-01/1-20-1, od dana 18. veljače 2020. godine), a u cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Grada Lepoglave.
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2020. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 10.03.2020. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – “Godišnji provedbeni plan“, email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.