Novosti i informacije

15.12.2017

ZATVORENO: Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2017. godinu

Nacrt akte na koji se savjetovanje odnosi: NACRT IZMJENA PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2017. GODINU

Razlozi donošenja akta: Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2017. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 75/16) temeljen je na predvidivim sredstvima i izvorima financiranja pa ga je nužno uskladiti s planom ostvarenja za 2017. godinu, te su Izmjene Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2017. godinu, usklađene s navedenim.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Izmjene Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2017. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 21. prosinca 2017. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Izmjene Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2017. godinu“ email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr