Novosti i informacije

22.08.2016

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 44. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave

Člankom 117. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15) propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati sredstava za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi u skladu sa mrežom socijalnih usluga na svom području. Istim člankom je propisano da jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom, na način propisan općim aktom, ako u svom proračunu imaju osigurana sredstva.
Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici dana 21. prosinca 2015. godine, po provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave, koja je objavljena u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 60/15.
Predložene Izmjene i dopune predmetne Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave u dosadašnjim člancima 9. , 12., 13., 15., 17. i 31. u dijelu u kojem propisuje „pomoć za podmirenje troškova stanovanja“ rezultat su usklađenja gradske odluke sa zakonskom terminologijom „naknada za troškove stanovanja“, odnosno „pravo na naknadu za troškove stanovanja“.
Nadalje, postojećom Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave nije bila predviđena mogućnost Grada Lepoglave da naknadu za troškove stanovanja odobri i do visine odobrene zajamčene minimalne naknade korisniku, kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja, a što je propisano člankom 42. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pa je u tom dijelu gradska Odluka usklađena sa važećim zakonskim odredbama.
Obzirom na navedeno, u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave, da se odazovu.
Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr, zaključno do 19. rujna 2016. godine do 12,00 sati.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.

PROČELNICA
Gordana Mošmondor, dipl.iur.